ایران دومین تامینکننده نفت کرهجنوبی شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایران توانس//ت برای نخس//تین بار در یک دوره سه ماهه، در سه ماه نخس//ت س//الجاری میالدی به دومین تامینکننده اصلی نفت کرهجنوبی تبدیل ش//ود. به گزارش رویترز، افزایش تولید نفت ایران پس از پایان تحریمها س//بب ش//د در سه ماه نخس//ت سال 2017 میالدی، ایران برای نخستین بار بتواند به دومین تامینکننده عمده نفت کرهجنوبی در یک دوره سهماه تبدیل شود.

طبق اطالعات شرکت ملی نفت کره، واردات نفت خام کرهجنوبی در ماه مارس س//الجاری میالدی نسبت به پارسال دو برابر شد و به رقم بی س//ابقه 18 میلیون و 540 هزار بش//که، معادل 597 هزار و 937 بشکه در روز، رسید.در دوره سه ماه ژانویه تا مارس 2017 نیز ایران با صادرات 46 میلیون و 730 هزار بش//که، که بیش از دو برابر پارسال بود، توانست جایگاه دومین تأمینکننده نفت خام کره جنوبی را به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که در سه ماه نخست سال 2016 میالدی، ایران پنجمین تامینکننده نفت خام کرهجنوبی به ش//مار میآمد.افزایش خرید میعانات نفتی ایران از سوی دو شرکت کرهای اس کی انرژی و هیوندای اویلبنک از جمله عوامل موثر در افزایش خیرهکننده واردات نفت خام کرهجنوبی از ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.