نگاهی به سوابق نامزدهای مطرح انتخابات در حوزه اجتماعی؛ کارنامه قابل قبولتر روحانی

Jahan e-Sanat - - News - آموزش و پرورش

»جه/ان صنع/ت«- مقایس//های از فعالیتهای اجتماعی س//ه کاندیدای مطرح ریاس//ت جمه//وری در حوزهه//ای اصل//ی بهداشت و درمان و سالمت، آموزشوپرورش، محیطزیس//ت و آموزش عالی، امور شهری و مبارزه با آس//یبهای اجتماعی نشان میدهد که اولویتها و برنامههای محمدباقر قالیباف ش//هردار فعلی تهران و حجتاالسالم ابراهیم رییسی، عهدهدار تولیت آستان قدس رضوی در این موارد اجتماعی هنوز اعالم نشده و در واقع کارنامه، رویکرد و وعدههای بسیار مبهم دانسته و بعضا هیچ فعالیتی در این حوزههای مهم جامعه نداشتهاند. حوزههایی که مستقیما ج//ان و مال و زندگی مردم و اینده آنها با آن گره خورده اس//ت. از جمله وضعیت نامناسب زیس//تمحیطی کش//ور در مناطق مختلف و وضعیت بهداش//ت و س//المت جس//م و روان مردم، بهخصوص آسیبهای اجتماعی که هنوز برنامهای در این خصوص اعالم نش//ده است. اما اگر بازگشتی بزنیم به اقدامات گذشته این افراد داشته باشیم، ابراهیم رییسی در دورهای حساس در دهه 60 به مدت پنج سال دادستان ته//ران بوده و پیش از آن هم حوزه اختیارات و مس//وولیتهایش در ح//وزه قضایی بوده و نگاهی به سابقه وی نشان میدهد که مدیریت قضاییاش از سال 1359 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذش//ته ب//ود که با حکم دادستان کل انقالب، شهید آیتاهلل قدوسی، دادس//تان کرج شد. س//ال 64 آغاز مدیریت قضایی رییس//ی در تهران بود چراکه رییسی در همین س//ال به سمت جانشینی دادستان انقالب تهران انتخاب شد. پس از گذشت سه سال از این تاریخ و در سال ،1367 احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکالت قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه، از بنیانگذار انقالب اسالمی دریافت کرد. پس از آن هم امام خمینی)ره( چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به وی محول کرد.

بع//د از رحلت ام//ام خمینی، رییس//ی با حک//م آیتاهلل یزدی رییس وقت قوه قضاییه، به س//مت دادس//تان تهران منصوب شد و از س//ال 1368 تا 1373 به مدت پنج سال این مس//وولیت را برعهده داش//ت. پس از آن و از سال 1373 به ریاس//ت سازمان بازرسی کل کش//ور منصوب شد و این س//مت را تا سال 1383 عهدهدار بود. رییس//ی از سال 1383 تا س//ال ،1393 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه و از س//ال 1393 تا س//ال 1395 نیز دادس//تان کل کش//ور بود. همچنین وی از س//ال 1391 تاکنون با حکم مقام رهبری به عنوان دادس//تان کل وی//ژه روحانیت و در نهایت با رحلت آیتاهلل واعظ طبسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. همه این س//وابق نش//ان میدهد حوزه اختیارت و مسوولیتهای وی در سطحی بوده که چندان به مسایل اجتماعی مربوط نمیشده و تا همین حاال هم برنامههای وی در بخشهای متفاوت اجتماعی، ناگفته باقی مانده اس//ت. چه آنکه حوزه مسوولیتهای وی در قوه قضاییه قطعا ایش//ان را با آسیبهای اجتماعی آگاه و آشنا ک//رده و حداقل دراین زمینه باید برنامههایی اعالم میش//د که نه اعالم شده و نه اظهارات س//ابق وی به تحقق پیوسته است. به عنوان نمونه پیگیری پیدا کردن عوامل اسیدپاش//ی در اصفهان بود که پس از گذش//ت چند سال از این فاجعه و آسیب دیدن و نابودی زندگی چندین دختر جوان، هرگز عامل اسیدپاش//ی پیدا و به جامعه معرفی نشد.

در زمینه حفاظت از محیطزیس//ت اگرچه فعاالن محیطزیست بارها در خصوص تخریب محیطزیس//ت ش//کایتهایی را تس//لیم قوه قضاییه کردند اما آقای رییس//ی چه در مقام معاون اول قوه قضاییه و چه در مقام دادستان کل کش//ور اقدام بازدارنده و موثری که بتواند از حقوق عمومی در حوزههای زیستمحیطی دف//اع کند انجام نداده اس//ت. ب//ه رفتار قوه قضاییه در زمان تصدی قضایی ایشان، عالوه ب//ر این انتقاد وارد اس//ت که زندانزدایی، که از جمله برنامهه//ای مهم حکومت جمهوری اس//المی ایران بوده و نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و جامعهپذیری مجرمان داشته را چندان جدی نگرفته است.

قالیباف در 12 س/ال ش/هردار بودن چه کرد

در خص//وص عملکرد اجتماعی محمدباقر قالیباف نی//ز صحبتهای بس//یاری میتوان عنوان کرد. وقتی در قامت شهردار تهران پس از فرماندهی نیروی انتظامی، به مدت 12 سال در یک نقطه، مسوولیت اصلی اجرایی شهری 21میلیون نفری را داش//ت و در نهایت شش ماه آخر مس//وولیت وی این گونه بود. شورای شهری که تا لحظات آخر در قبال عملکرد او و نظارت روی تخلفات و فساد زیرمجموعهاش، مساله امالک نجومی، استخدامهای بیضابطه اف//راد ناکارآمد و بدون تحصی//الت با حقوق باال در متروی ته//ران و ازهمه مهمتر فاجعه پالس//کو که کارنامه نهای//ی وی بود، ضعیف عمل ک//رد. قالیباف ب//ا همین روی//ه، بدون برکناری یا استیضاح یا پذیرفتن کوتاهیها و قصور در کشته شدن 22 آتشنشان و شهروند تهرانی و فس//اد زیرمجموع//هاش، کاندیدای ریاس//تجمهوری ش//د. اینها تنها بخشی از عملکرد نیمه دوم سال 95 قالیباف بر مسند ش//هرداری تهران ب//ود. در خصوص تخلفات ش//هرداری مناطق مختلف که خود نیز به آن اذعان کرده است، مجالی برای گفتن نیست. همچنی//ن در خصوص وضعی//ت بودجههای دریافت//ی و نح//وه عملکرد این س//ازمان در قب//ال هزینههای آن قابل تام//ل و ابهام بوده است. از شائبه تصویب نشدن افزایش بودجه سازمان آتش نش//انی توسط دبیر کمیسیون برنامه و بودجه ش//ورای شهر تا مخارج اضافه دریافتی شهرداری بدون ارائه عملکرد حساب. سنگینترین و مهمترین آن صورت تلفیق مالی سال 93 و تخلفات مالی آن سال بود که توسط رحمتاهلل حافظی رییس کمیسیون سالمت ش//ورای شهر و منتقد شماره یک قالیباف در گفتوگو با »جهانصنعت« عنوان شد؛ تخلفی بسیار سنگینتر با رقمی باالتر از فساد امالک نجومی ک//ه در کنفران//س مطبوعاتی بعدی حافظی هم س//ند آن به خبرنگاران ارائه شد. دیگر اتفاق مهم ش//هری در خصوص عملکرد شهرداری ظرف س//الهای اخیر ساختن پل صدر با هزینههای بس//یار گزاف بود که حاال بعد از چند س//ال بس//یاری از کارشناسان و تحلیلگران و اعضای منتقد ش//ورای ش//هر به بیهوده بودن س//اخت آن اذع//ان میکنند و معتقدند ش//هرداری با افزایش اتوبانسازی و پلس//ازی و ارجحیت خودرو به انس//ان، هم باعث افزایش آلودگی هوا میش//ود و هم این میزان هزینه میتوانست بسیار زودتر از اینها صرف س//اخت مت//رو ش//ود و آلودگی هوای ته//ران را نیز که مس//وولیتی چن//د بعدی و حل این معضل بر عهده س//ازمانهای متعدد اس//ت، کاهش دهد. از س//ویی دیگر عالوه بر تراکمفروش//ی و شهرفروش//ی متعدد و ایجاد ش//غلی به ن//ام پارکبانی و اج//اره خیابان به م//ردم جهت پ//ارک ک//ردن خودروهایی که روز ب//ه روز بر تعداد آنها در کالنش//هر تهران افزوده میشوند، یکی از اقدامات بحثبرانگیز قالیباف در مسند شهردار تهران، از بین بردن هویت این شهر با پاساژسازیها و مال و مراکز خرید متعدد و فروش پارکها بود. نقطه عطف این مس//اله تبدیل میدان تاریخی ولیعصر به پاس//اژهایی عظیم و بدون کوچکترین عامل زیباییشناس//ی و توجه به اهمیت این میدان به عنوان تاریخ پایتخت بود. قطع و جابه جایی درخت//ان متعدد چنار در خیاب//ان ولیعصر و خیابان س//ی تیر و ارائ//ه مجوز قطع درختان باغهای شمال شهر جهت سبز شدن برجهای عظیم و آس//مانخراشهای بیشتر در شهری که حاال تبدیل به سنگ و آهن و سیمان شده و روزی به باغها و هوای لطیفش شهره بود از اقدامات انتقادبرانگیز شهرداری ظرف سالهای اخیر بود. یکی از عملکردهای مثبت شهرداری در خص//وص ایجاد گرمخانهها برای اس//کان بیخانمانها و معتادان کارتنخواب بوده که البته تعداد آنها کافی نیست و عمدتا مردان را پوشش میدهد چه آنکه در بسیاری از مباحث مربوط به س//اماندهی آسیبهای اجتماعی و زنان آسیبدیده اختالفنظر جدی با سازمان بهزیستی وجود داشته و خیلی از مسوولیتها را ش//هرداری نپذیرفت و معتقد بود مس//وول اصلی بهزیستی است. اینها تنها بخشی از مرور عملکرد قالیباف در حوزه شهری و اجتماعی بوده اس//ت. فارغ از آن س//ایر برنامههای وی در ح//وزه آموزشوپرورش و محیطزیس//ت و آموزش عالی و آسیبهای اجتماعی نیز هنوز اعالم نشده است.

عملکرد مثبت دولت یازدهم در حوزه سالمت و محیطزیست

در خص//وص عملک//رد حس//ن روحان//ی، رییسجمه//ور فعل//ی کش//ور در حوزههای اجتماعی نیز چند مورد بیش از همه اهمیت داشته است. به عنوان مثال بزرگترین فعالیت و عملک//رد مثبت وی در خصوص ایجاد طرح تحول سالمت بود که نه تنها 11 میلیون نفر هرگز بیمه نش//ده دارای بیمه سالمت شدند، بلکه هزینههای درمانی و خرید وسایل درمانی و هینههای دارو برای بس//یاری از افراد طبقه ضعیف جامعه بس//یار کمتر ش//د، اقدامی که بای//د در دولتهای بعدی با منابع مالی پایدار ادامه پیدا کند اما به ش//رط آنکه پزشکان نیز همکاریهای الزم را داشته باشند. همچنین در زمینه آموزشوپرورش نیز با وجود بازداشت برخی از معلمان که مسوولیت مستقیم آن با دولت نبود، برخی انتقادات پیگیری ش//د که هم حقوق فرهنگیان تا حدودی افزایش یافت هم موضوع رتبه بندی معلمان پیگیری ش//د که بر اساس سوابق و تجربههای معلمان آنها رتبهبندی شده و به همان میزان افزایش حقوق آنها را به دنبال داشت.

اما اتفاق تلخ اخت//الس از صندوق ذخیره فرهنگیان و تعرض به برخی دانش آموزان در مدارس در این دوره و عدم رس//یدگی صحیح آموزشوپرورش به این مساله و برخورد الزم با معلمان و مس//ووالن خاطی از نقاط ضعف ب//ارز ای//ن دولت بود. همچنی//ن الزم به ذکر است در حوزه زنان نیز عملکرد معاونت زنان ریاس//تجمهوری به نس//بت قبل بسیار بهتر ب//ود و پیگیری حفاظت از حقوق زنان و بیان شجاعانه موالوردی در خصوص برخی مسایل از نقاط قوت عملکرد ح//وزه زنان بود. اما در برخی حوزهها ب//ه خصوص تدوین و تصویب کامل قان//ون حمایت از حق//وق کودکان در مجل//س کماکان نتوانس//تهاند ب//ه نتیجهای برسند.

در حوزه آس//یبهای اجتماعی نیز حرف بسیار است و به گفتن چند نکته مختصر اکتفا میکنیم. یکی از اقدامات مفید افزایش فعالیت اورژانسهای اجتماعی در سراسر کشور بود که با کودکآزاری و همسرآزاری مقابله میکرد، اما برطرف شدن آس//یبهای اجتماعی فقط منوط به دولت نیست و با توجه به گستردگی و زنانه شدن این آسیبها باید گفت آسیبی در سالهای اخیر کنترل نشد که انواع جدید هم از جمله فروش نوزادان زنان معتاد،گورخوابی، افزای//ش زنان کارتنخ//واب و افزایش میزان کودکان کار از جمله موارد چشمگیری بود که به وضوح در سطح جامعه دیده میشد.

در حوزه محیطزیست نیز عملکرد سازمان حفاظت محیطزیست تا حدودی زیادی قابل دفاع بود. چه در زمینه افزایش تعداد روزهای هوای پاک در پایتخت و استانداردسازی تولید بنزی//ن و لغو تولید بنزین در پاالیش//گاههای پتروشیمی و چه در زمینه مبارزه با ریزگردها در جنوب کشور. با وجود اینکه همچنان گرد و خاک از عراق و عربستان در تمام فصول سال نه تنها خوزستان و سیستانوبلوچستان بلکه سایر استانهای غربی را نیز احاطه کرده است، اما با بارندگیهای اخیر و توقف عملیات نفتی در تاالب هورالعظیم و آبگیری مناس//ب این تاالب بین المللی، از میزان ریزگردها کاس//ت و معصوم//ه ابتکار بارها توضیح داده که دولت به تنهایی و ظرف دو و س//ه س//ال نمیتواند ای//ن معضل را برطرف کند. بر این اس//اس نه تنها به بودجهه//ای عظیم، بلکه به همکاری کش//ورهای عراق و س//وریه نیازمند است که ه//ر دو ب//ه دلیل درگیری ب//ا داعش و جنگ کمتر به معضل ریزگردها میپردازند. ناگفته نماند وضعیت تغییر اقلیمی و جوی کش//ور با بارشهای س//یل آس//ای اخیر در سیستان و بلوچستان نیز با وجود خرابیهای گسترده و خس//ارتهای باال، اما به خشکسالی 18 ساله این استان تا حدود زیادی پایان داد و این امر نیز به کمک دولت آمد.

در حوزه آموزش عالی نیز باید گفت با وجود اینکه فعالیتهای دانشجویی به پیش از سال 88 و آن جنبش و تکاپو و پویایی بازنگش//ت اما فضای دانش//گاهها بسیار بازتر شد. روسای برخی دانش//گاهها که فضای بس//یار بس//ته و دگمی در دانشگاهها ایجاد کرده بودند، تغییر کردند و س//خنرانان منتقد نیز توانستند وارد دانشگاهها ش//وند و فضای امنیتی و احضار و اس//ترس دایمی به دانشجویان وارد نمیشد. اینها ف//ارغ از عملکرد ضعی//ف و نه چندان کارآمد وزیرعلوم فعلی بود و مسلما دولت در این مس//اله نمیتواند مقصر باش//د چراکه در دو س//ال نخس//ت دولت یازدهم، این مجلس س//ابق بود که اجازه حض//ور رضا فرجیدانا و محمد علی توفیقی از عناصر موفق، س//المت و ارزش//مند دانش//گاهی و علمی در این فضا را از جامعه دانش//جویی کش//ور س//لب کرد. با ای//ن وجود چنانچه عملک//رد مثبت دولت روحانی در حوزههای محیطزیست، سالمت و آموزش عالی ادامه یابد، بسیاری از چالشهای حوزههای اجتماعی برطرف خواهد شد و شاید الزم باشد در صورت رایآوری دکتر روحانی، برنامهه//ای اصلی خود را روی کنترل چالش آس//یبهای اجتماعی و کاهش و ساماندهی آنها بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.