14

Jahan e-Sanat - - News -

رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به ضرورت آمادگی کشور برای جلوگیری از ناامنی غذایی در مناطقی که دچار بحران خشکسالی هستند، برنامههای وزارت بهداشت در این حوزه را تشریح کرد. زهرا عبداللهی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اقدامات وزارت بهداشت برای کاهش ناامنی غذایی در اس//تانهای در معرض خطر گفت: وزارت بهداشت برای جلوگیری از ناامنی غذایی روی اصالح الگوی غذایی مردم در مناطقی که از نظر غذایی ناامن هستند، کار میکند. همچنین سعی میکند با برنامههای آموزش//ی و فرهنگسازی به مردم آموزش دهد که چگونه از منابع موجود بهترین استفاده را داشته باشند.

وی ادامه داد: شناسایی و ترویج غذاهای بومی و سنتی مناطق مختلف که در حال فراموشی هستند نیز جزو این اقدامات قرار دارد. همچنین به آنها آموزش میدهیم که از اسراف مواد غذایی خودداری کنند و روشهای پخت، تهیه و نگهداری مواد غذایی را اصالح کنند.

عبداللهی به اجرای برنامه مکمل یاری آهن، ویتامین »دی« و »آ« برای کودکان، نوجوانان، مادران باردار و گروههای آسیبپذیر از طریق شبکههای بهداشت و درمان نیز اشاره کرد و گفت: ادامه برنامه غنیسازی مواد غذایی مثل آرد، روغن و شیر از جمله اقداماتی است که وزارت بهداشت دنبال میکند و در قالب سند ملی تغذیه و امنیت غذایی، سیاستهای تغذیهای کشور تا سال 1404 مشخص شده است.

رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش//ت ادام//ه داد: وزارت بهداشت برای هفت استان در معرض خطر ناامنی غذایی، از سال گذشته برنامههای ویژهای را با حمایت سازمان مدیریت و برنامهریزی در نظر گرفته است. در راس این برنامهها شناسایی خانوارهای ناامن غذایی و پیدا کردن علت آن است. اجرای پروژههای توانمندسازی برای درآمدزایی خانوادهها در راستای تامین امکان مالی برای بهبود وضعیت تغذیه و همچنین توانایی تولید موادغذایی نیز بخش دیگری از این اقدامات اس//ت. این برنامه در استانهای سیستانوبلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، بندرعباس و ایالم اجرا میشود.

با توجه به بحران کمآبی در مناطق گرم و خشک، کشاورزی باید به س//مت تولید محصوالتی که به آب کمتری نیاز دارند، برود. تولید یک کیلوگرم حبوبات که 50 لیتر آب نیاز دارد، در مقایسه با گوشت که حدود 25 هزار لیتر آب صرف آن میشود، به صرفهتر است. همچنین در حال حاضرحدود03 درصدموادغذاییدرکشوردورریختهمیشود.زمانیکه با بحران کمآبی و خشکسالی روبهرو هستیم باید از اسراف و هدر رفتن مواد غذایی جلوگیری کرد. بحث فرهنگسازی، آموزش تغذیه و توانمند کردن مردم نیز باید مد نظر قرار گیرد تا از منابع در دسترس به درستی استفاده شود و به این ترتیب با کمبودهای تغذیهای روبهرو نشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.