افزایش حقوق فرهنگیان به 2 میلیون و 600 هزار تومان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رییس س//تاد فرهنگیان روحانی از افزایش حقوق فرهنگیان به دو میلیون و 600 هزار تومان خبر داد.

محمد علی نجفی با اشاره به اینکه قرار بر این شده تا در هر استان زیر نظر ستاد آقای روحانی، یک ستاد فرهنگیان تشکیل شود، اظهار کرد: یک مسوول خاصی در ستاد آقای روحانی برای رای اولیها به منظور آشنایی و آگاه کردن آنها در اهمیت و ارزش رای دادن مشخص شده که در این راستا اقداماتی را انجام میدهند.

وی درب//اره برنامههای روحانی ب//رای آموزشوپرورش به خصوص در زمینه حقوق و معیشت فرهنگیان، گفت: در دولت اول مجموعهای از اولویتها برای آموزشوپرورش برنامهریزی و اجرا ش//د. البته به دلیل مشکالت عدیده و مهمتری که از سالهای قبل مانده بود، آموزشوپرورش در اولویتهای باال قرار نداشت. عبور از تحریمها منتفی کردن قطعنامهها، مشکالت اقتصادی مانند تورم باال و رکود از جمله این مشکالت بود.

رییس س//تاد فرهنگی//ان روحانی تاکید ک//رد: در دولت دوازده//م آموزشوپرورش و فرهنگ جزو اولویتهای باالی دولت قرار خواهد گرفت. تنگناهایی که در س//ال 92 وجود داشت امروز و در سال 96 از بین رفته و زیرساختهای خوبی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش حقوق و مزایا در حدی که در توان دولت بوده، اقدام شده است، خاطرنشان کرد: در س//الهای 88 تا 19، درآمد نفتی 285 میلیارد دالر بود. در س//الهای 92 تا 95 کل درآمد ارزی از محل فروش نفت، 156 میلیاد دالر و اگر چهار سال روحانی را با چهار سال قبلش مقایسه کنیم، 100 میلیارد دالر کمتر به دست آوردیم.

وی با اعالم اینکه متوسط حقوق فرهنگیان در سال 29، از یکمیلیونو052 تا082 هزارتومانبهدومیلیونو006 هزار تومان در سال 96 افزایش یافته است، گفت: متوسط حقوق فرهنگیان در دولت روحانی، تقریبا دو برابر شده است. میدانیم با وجود تنگناها حقوق فعلی رقم ناچیزی است و معتقدیم که کم است اما دولت تالش خودش را کرده. در دولت دوم آقای روحانی انشاءالهت شکاف درآمد فرهنگیان با بقیه اقشار که در این چهار سال پر نشده در چهار سال آینده پر شود.

وی در ارتباط با تخلفات صورت گرفته در صندوق فرهنگیان و بانک س//رمایه که مورد سوال فرهنگیان است و همچنین درباره آخرین وضعیت ساماندهی به این صندوق گفت: بنده از مسووالن صندوق و آموزشوپرورش درخواست میکنم هرچه زودتر بیانیهای یا گزارش جامعی از آنچه بر صندوق رفته در طول سالهای گذشته به فرهنگیان ارائه دهند. فرهنگیان باید از وضعیت صندوق آگاه شوند.

نجفی اضافه کرد: از طرفی دیگر باید مشخص شود تخلفات یاسوءاستفادههایمالیکهانجامشده،چقدرمربوطبهصندوق اس//ت و چقدر به بانک سرمایه. در اغلب بانکها مانند بانک سرمایه بخشی از وامهایی که پرداخت کردهاند، به موقع برگشت نشده است. متاسفانه االن همه بانکهای کشور به این مساله دچار هستند. نکته دوم کل تخلفات صندوق و وامهای بانک س//رمایه است که چه میزان مربوط به سال 92 و قبل از آن و چه مقدار مربوط به دولت یازدهم است. تا جایی که اطالع دارم بخش خیلی کمی به دولت یازدهم مربوط است. در حال حاضردراینپروندهمسووالنقضاییوامنیتیکمکمیکنند. متاس//فانه در یک دوره بحث مربوط به صندوق رنگ و بوی سیاسی گرفت و برخی مسایل به فرهنگیان بد بیان شد.

نجفی درباره انتقادها به بودجه وزارت آموزشوپرورش در سال69 گفت:دو،سهسالاخیربودجهآموزشوپرورشخوب تنظیم نش//ده بود، اما از نظر عملکردی 110 تا 120 درصد بودجه به این وزارتخانه پرداخت شد. در سال 96 امسال رقم بودجه 10 درصد افزایش یافته که کم اس//ت، اما 10 تا 20 درصد بیشتر پرداخت و تخصیص خواهد شد.

وی همچنی//ن ب//ا تاکید ب//ر اینکه دول//ت نمیتواند به تنهایی متولی آموزشوپرورش باش//د، گفت: به خصوص در تصمیمگیریها و در انتخاب مدیران مشارکت نیاز است. در حقیقت نیازمند تشکیل سازمان نظام معلمان مانند سازمان نظام پزشکی هستیم که یک نطام حرفهای باشد و اختیارات الزم را داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.