واکنششریعتمداریبهاعتراضدربارهزندانیکردنفعاالنصنفیمعلمان

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رییس ستاد انتخابات روحانی در واکنش به اعتراض یکی از معلمان درباره زندانی کردن فعاالن صنفی عنوان کرد: شما فکر میکنید، اگر آقای قالیباف که رییس پلیس و آقای رییسی که رییس دادگستری بودند به عنوان رییسجمهور انتخاب ش//وند، تعداد معلمان زندانی کمتر میشود؟ محمد ش//ریعتمداری درباره آثار مخرب دولت گذش//ته بر کشور، گفت: بعد از تحریمها عزت ملت به ذلت تبدیل شد. واردات محدود شد در حالی که بنجلترین کاالها را باید میخریدیم. دانشجویان ما را اخراج میکردند و کارگران بیکار شده بودند. کش//ور دچار فروپاشی اعالمنشدهای قرار گرفت. کشتیهای جمه//وری اس//المی امکان رفت و آمد نداش//تند و با پرچم کش//ورهای دیگر رفتوآمد میکردیم. در آن زمان، روابط ما با دانشگاههای کشورهای دیگر قطع شده بود و جواب ایمیل اس//اتید ما را نمیدادند. امروز با وضعیت ارتباطات چیزی را نمیشود از کسی مخفی کرد.

وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، اعتماد مردم برگشت و دولت آرامشی در بازار ایجاد کرد. روند کاهنده تورم در این دولت بینظیر اس//ت. برخیها رونق نیافتن اقتصاد را رکود میگویند. بله در اقتصاد این طور است، اما در صنعت رشد پیدا کردهایم. ما از قعر دره به کف رسیدیم و حاال باید بسازیم و باال برویم.

رییس ستاد روحانی ادامه داد: ما عقبماندگیهای تاریخی در آموزشوپرورش داریم و افس//وس میخورم چرا بچه من زمانی که به معلمش نگاه میکند، آرزو نکند که معلم شود. باید یکی از انتخابهای دانشآموزان، شغل معلمی باشد. کاستیها و مشکالت در آموزشوپرورش و نظام تعلیم و تربیت، باید در دولت یک بار برای همیشه بشکند و انشاءاهلل در دولت آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

شریعتمداری بیان کرد: گفته میشود سفره مردم در حوزه کشاورزی کوچک شده است در حالی که در سال ‪800 29،‬ میلیارد تومان گندم خریداری شد و در این سالها نیز چند هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده است. سفره آنها رشد کرده، البته باز هم کم و کاستیها را قبول داریم. اگر روزنامهای با فونت درشت تیتر میزند که این دولت در اقتصاد هیچ کار نکرد، ما نباید این را قبول کنیم. به طور مثال دولت 85 هزار میلیارد تومان در درمان هزینه کرد و بسیاری از هزینهها برای مردم صفر شد.وی خطاب به یکی از معلمان معترض که درباره زندانی بودن فعاالن صنفی سخن گفت، اظهار داشت: ما اینجا جمع ش//دیم انتخاب اصلح داشته باشیم. شما فکر میکنید اگر آقای قالیباف که رییس پلیس و آقای رییسی که رییس دادگستری بودند به عنوان رییسجمهور انتخاب شوند، تعداد معلمان زندانی کمتر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.