5 نفر مصدوم شدند

Jahan e-Sanat - - News -

س//خنگوی آتشنش//انی تهران از وقوع 60 حادثه بر اثر وقوع توفان خبر داد.جالل ملکی، در این زمینه گفت: 60 مورد حادثه اعم از سقوط داربستهای ساختمانی، سنگ نما، شکستگی درختان، پارگی کابل برق و افتادن اجسام سنگین به ایستگاههای آتشنشانی شهر تهران گزارش ش//ده است. همچنین حادثهای مبنی بر افتادن کولر از پشت بام هم به یکی از ایستگاهها گزارش شد.

ملکی خاطرنشان کرد: نیروهای آتشنشانی و خدمات شهری از زمان آغاز توفان تا ساعت 20:30 در آمادهباش کامل بودند.

همچنین حسن عباسی، سخنگوی اورژانس تهران نیز با اشاره به وقوع توفان گفت: پنج نفر در پارک شهر به دلیل شکسته شدن تعدادی درخت مصدوم شدهاند که این مصدومان به بیمارستان سینا انتقال یافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.