15

Jahan e-Sanat - - News -

حميدرضاصدرنگاهدوبارهاي انداختهبهنبردرئال-بارسلوناودربارهدرخششاستثنايي ليونلمسيبرابرمادريديهاگزارشي در»ورزشسه«نوشتهكه ميخوانيد.

يكي از چشمانش كبود بود و دهانش خونين اما دروازه را باز كرده بود و پيراهنش را از تنكندهوبهسويتماشاگرانگرفتهبود:بيحركت،بيخنده،بياغراق،بيفرياد،بيشادي، باالي شانههاي پيراهنش را با دو دست جلو آمدهاش گرفته بود و آن را نشان ميداد، نگاه ميكرد،فقطنگاه...بازيبابرترييکبرصفر رئالآغازشد،بهبرتري2-1 بارسارسيد،به اخراج سرجيو راموس، به تساوي دو بر دو با ضربه رودريگز در دقيقه58... به نظر ميرسيد هر حادثهاي كه ميتوانسته رخ بدهد رخ داده، به نظر ميرسيد همه تيرهايشان را از كمند رها ساختهاند و پردههاي متعلق به خودشان را بازي كردهاند. 28 شوت نواخته شده، هم مسي گل زده و هم كاسميرو كه كسي انتظار نداشته گل بزند، رونالدو ميتوانسته دروازه را باز كند اما نكرده، هم كيلور ناواس معركه ظاهر شده و هم تراشتگن كه ركورد21 دفع توپ را ثبت كرده كه بهترين ركوردش با پيراهن بارسا بوده، نبرد پيكه- راموس تا لحظه حضور راموس در ميدان جانانه دنبال شده، راموس براي آن خطاي عامدانه خشونتبارش كهميتوانستكارمسيراتمامكندكارتقرمز22 زندگياشراگرفته،آسنسيوبدلشده با كشف بيبديل رئال، سوارز بدترين بازي اش را انجام داده و راكيتيچ با گل تماشايياش بهترين بازياش را بازي به چند برهه تقسيم شده و رئال 10 نفره هم ميتوانسته پس از گل رودريگز پيروز بشود.

اما- و اين اما بسيار اهميت دارد- پرتاب توپي از گوشه جنوب شرقي نيوكمپ نصيب بارسا شده. در فاصله صدمتري دروازه كيلور ناواس و در لحظهاي كه عقربه دقيقه39 و72 ثانيه 33 صدم ثانيه را نشان داده. سرجيو روبرتو توپ را پرتاب كرده و بوسكتس آن را به او برگردانده. او توپ را براي پيكه فرستاده و سرجيو روبرتو دوباره توپ را در اختيار گرفته. عقربه زمان 91 دقيقه و 33 ثانيه را نشان داده. روبرتو از سد مادريچ گذشته و سرعتش را بيشتر كرده، رونالدو خطاب به مارسلو فرياد زد: لعنتي متوقفش كن اما دير شده و مارسلو عقب مانده. 24 ثانيه تا پايان ديدار باقي مانده بود كه سرجيو روبرتو جلو رفته و جلوتر، توپ را به آندره گومز سپرده و جوردي آلبا به جلو نفوذ كرده. پاسكاريهاي زميني مردان بارسا يادآور بهترين روزهاي تيكي تاكا بوده. آلبا توپ را براي ليونل ارسال كرده و ضربه برقآس//اي مسي از فضاي خالي درون محوطه جريمه نواخته شده. زماني كه 91 و 47 ثانيه از بازي سپري شده. ليونل توپ را نواخته. آخرين را. توپ درون دروازه جاي گرفته: رئالمادريد دو- بارسلونا سه.

اين گل مسي را بالفاصله در صف بهترين گلهايي كه از او به خاطر داشتيم جاي داد. براي زمان به ثمر رسيدنش در خود بازي و همين طور در چنين برههاي از فصل، براي مكاني كه آن را زد، براي حريف بزرگ، براي غنا و شگفتي آن گل. ما آن را كنار گل ده سال پيش او در همين ماه، در آوريل 2007 طي نيمه نهايي جام حذفي برابر ختافه قرار داديم. زماني كه نوزده سال داشت و موهايش صاف بودند و بلند و صورتش كودكانه بودند، كنار گلي كه آوريل1102 برابر رئال در ديدار برگشت ليگ قهرمانان در مصاف با كاسياس زد، يا گل معركهاش برابر بايرن در ليگ قهرمانان 2015 در مصاف با بواتنگ و نوئر... اما اين گل طعم ديگري براي مسي داشت؛ گلي با چشم كبود و دهان خونين پس از ضربه آرنج مارسلوا، پس از آن خطاي راموس، پس از خطاهاي تمام نشدني كاسميرو، پس از نمايش بي و نام نشان او پنج روز پيش برابر يوونتوس در ليگ قهرمانان، پس از بازيهاي نوميدكنندهبرايتيممليآرژانتين...

در كنار همه اينها اين گل 500 زندگي حرفهاياش بود. برابر رئال. در برنابئو.. 402 گلش را با پاي چپ نواخته، 74 تا را با پاي راست و 22 تا را با سر، يكي با دست و يكي با سينه. 24 گل در ال كالسيكوها زده، بيش از هر بازيكني، بيش از دي استفانو افسانهاي و بيش از رونالدو معجزهگر و 14 تايش را در برنابئو به ثمر رسانده كه يعني بيشتر از هر ميداني )دومين ميداني كه در آن بيشتر سنگرها را گشود، باز هم در مادريد است: ويسنته كالدرون(... بنابراين او آن گل را زد و سپس ايستاد و بيحالت پيراهنش را به رخ كشيد. دني كارواخال با مشت بر زمين ميكوبيد، رونالدو زير لب نفرين ميفرستاد و كاسميرو ميخكوب مانده بود... او پيراهنش را نشان داد تا آن نما را كنار تصوير پويول پس از پيروزي تاريخي 1-2 بارس//ا برابر رئال قرار دهيم: همان لحظهاي كه كاپيتان پويول بر بازوبند كاپيتانياش بوسه زده...

اين گل مسي به مفهوم در منگنه قرار گرفتن رئال هميشه صدرنشين در اين فصل هم بود. حاال رئال اجازه لغزش ندارد. حريفان بعدي مردان برنابئو عبارتند از: دپورتيوو الكرونيا، والنسيا، گرانادا، سويا و ماالگا كه بايد نبرد به آتلتيكو مادريد در ليگ قهرمانان را هم به آن افزود. زيدان اعتقاد دارد سرنوشت رئال در دست رئال قرار دارد. اعتقاد دارد پنج پيروزي و يک تساوي براي قهرماني الليگا كافي است. اما اينكه مردان او طي دو ديدار اين فصل نتوانستندبارساراشكستدهندهمهدلشورههانبوده،مدافعانرئالطي41 ديدارآخرشان فقطيکباربهكلينشيت)برابرآالوز(دستيافتهاند.اگردريافتسهگلازبارساودوگلاز بايرن در ليگ قهرمانان قابل قبول قلمداد شود، دريافت دو گل از خيخون و دو گل از لگانسه در همين آوريل هشداردهنده شده. دو گل مسي كه از قلب دفاع رئال زده شدند بازتابنده چالشهاي زيدان براي حل معماي ناچو- راموس در غياب په په و واران هم هستند. آمارعجيبراموسدراخراجها مدافع رئالمادريد آمار عجيبي در دريافت كارت قرمز برابر بارس//لونا دارد. سرخيو راموس در ديدار يكشنبه رئالمادريد و بارسلونا در هفته سي وسوم الليگا در دقيقه 77 با دريافت كارت قرمز مستقيم اخراج شد. اين بيستودومين كارت قرمز مدافع اسپانيايي بود. بيشتر اخراجهاي بازيكن مادريد در ديدار برابر بارس//لونا اتفاق افتاده است. او تاكنون پنج بار برابر حريف كاتاالني اخراج شده است. راموس در رقابتهاي مخلتفي كارت قرمزهايي دريافت كرده است. او 16 بار در الليگا، سه بار در ليگ قهرمانان اروپا و دو بار در كوپادلري از زمين اخراج شده است. تقريبا نيمي از كارت قرمزهايي كه بازيكنان مادريد در هشت فصل اخير برابر حريف قديمي خود دريافت كردند به راموس اختصاص دارد. از 12 كارت قرمز پنج كارت به كاپيتان مادريد نشان داده شده است. پيشنهادعجيباينتربهسيمئونه يکباشگاهايتالياييبرايجلبرضايتسرمربياتلتيكومادريدپيشنهاد عجيبي ارائه خواهد داد. اينتر ميالن قصد دارد به هر نحوي ديگو پابلو سيمئونه را بهعنوان سرمربي فصل آينده تيمش معرفي كند. با وجود اينكه سرمربي آرژانتيني اعالم كرده است فصل آينده در اتلتيكو خواهد ماند اما باشگاه ايتاليايي دست از تالش بر نداشته است. روزنامه گاتزتا دلو اسپورت هفته گذشته نوشت: اين باشگاه قصد دارد دستمزدي را به سرمربي اتلتيكو پيشنهاد دهد كه پيش از اين تنها ژوزه مورينيو چنين دستمزدي را كسب كرده بود. با اين حال روزنامه كوريه دلو اسپورت نوشت: اينتر ميخواهد براي راضي كردن سيمئونه چک سفيد امضا به او بدهد.

اين قرارداد چهار ساله خواهد بود و دستمزد آن مشخص شده است. اين باشگاه قصد دارد با جذب سيمئونه دوباره حضور در ليگ قهرمانان اروپا را تجربه كند. اينتر از فصل 2012-2011 در ليگ قهرمانان حضور نداشته و تنها دو سال توانسته است به ليگ اروپا راه پيدا كند كه در هر دو فصل در مرحله يک هشتم نهايي حذف شد. زالتانبهفكرحضوردرليگحرفهايآمريكا بن//ا به نوش//ته يک روزنامه معتب//ر انگليس، دوران حض//ور ايبرا در منچستريونايتد به خاطر مصدوميت به اتمام رسيده است.

چندروزقبلبرخيمطبوعاتاعالمكردندبهخاطرمصدوميتسنگيني كه زالتان ايبراهيموويچ با آن مواجه شده، دوران فوتبالش به اتمام رسيده و كفشهايش را خواهد آويخت اما دوشنبه گذشته اين بازيكن واكنش نشان داد. وي از طريق فضاي مجازي اعالم كرد همچنان به بازگشت به ميدان اميدوار است و تمام تالش خود را براي كسب سالمتي و بازگشت قدرتمندانه ميكند. با اين حال روزنامه ديليميل كه گزارشگرانش پيوسته منچستريها را زير نظر دارند، ادعاي ديگري كرد. اين نشريه نوشت حتي اگر ايبرا در سال آينده به مستطيل سبز بازگردد، حداقل دوران حضورش در منيونايتد به اتمام رسيده است. اين نشريه نوشت در خوشبينانهترين حالت، ايبرا در صورت پشت سرگذاشتن دوره نقاهت سنگين، زماني كه به ميدان بازگردد، 36 ساله خواهد بود و معلوم نيست كه چه شرايطي از نظر بدني و آمادگي داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.