يواخيم لو سرمربي رئال ميشود؟

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فدراسيون جهاني واليبال در راستاي تغييرات عمده در ليگ جهاني حضور 12 كشور از جمله ايران را در هفت سال آينده سطح يک اين مسابقات تضمين كرد.

ليگ جهاني واليبال در س//ال 1990 بهعنوان بخش//ي از يک برنامه بازاريابي در اين رشته ورزشي راهاندازي شد تا نشان متمايزي از فعاليتهاي فدراسيون جهاني در اواخر قرن بيستم باشد. فدراسيون جهاني واليبال براي برگزاري بيست و نهمين دوره اين رقابتها در سال 2018 تغييرات عمدهاي لحاظ كرده كه برگزاري سطح يک اين رقابتها با حضور 16 تيم در دو گروه مردان و زنان از جمله اين تغييرات است. براساس دستورالعمل جديد 12 كش//ور از اين تعداد، حضورشان در هفت سال آينده تضمين شدهوچهاركشورديگركهبرايسال8102 انتخابشدند،احتمالتغيير براساس عملكرد در هر سال را خواهند داشت.

در رقابته//اي ليگ جهاني جديد واليبال و در گروه مردان تيمهاي برزيل، ايران، چين، ايتاليا، لهستان، صربستان، آمريكا، فرانسه، ژاپن، آلمان، روس//يه و آرژانتين حضورشان در اين رقابتها براي هفت سال آينده از س//وي فدراسيون جهاني تضمين شده و تيمهاي استراليا، كره جنوبي، كانادا و بلغارستان در رقابتهاي 2018 شركت ميكنند و در گروه چهار تيم متغير اين رقابتها هستند.

همچنيندرمسابقاتگروهزناننيزكهازسال8102 تغييرنامخواهد داد و همانند مسابقات مردان با نام »ليگ جهاني جديد واليبال« پيگيري خواهد شد، تيمهاي برزيل، ايتاليا، آمريكا، چين، صربستان، كره جنوبي، هلند، تايلند، آلمان، تركيه، ژاپن و روسيه تضمين هفت ساله براي حضور دارند. ضمن آنكه تيمهاي آرژانتين، جمهوري چک، بلژيک و لهستان در گروه متغيرها قرار ميگيرند. امكان برنامهريزي بلندمدت كشورها براي بازاريابي و جذب حاميان مالي يكي از داليل فدراسيون جهاني واليبال براي اين تصميم است.

در صورت ناكامي در رقابتهاي پيشرو، ممكن است ديگرشاهدحضورزيدانروينيمكترئالنباشيم.زيدان شرايط خوبي را روي نيمكت رئالمادريد ندارد و شكست برابر بارسلونا باعث شد حريف كاتاالني موقعيت خوبي براي فتح الليگا پيدا كند.

كهكش//انيها در ليگ قهرمانان حريف دش//واري مانند اتلتيكو مادريد را برابر خود ميبينند و شكس//ت در اين ديدار ممكن است باعث جدايي زيدان در پايان فصل شود.

حاال رئالمادريد با يک بازي كمتر در الليگا، صدر جدول را از دست داده و شش بازي تا پايان رقابتها فرصت دارد تا براي كس//ب عنوان قهرماني بجنگد. از طرفي آنه//ا در مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپ//ا بايد به مصاف اتلتيكو مادريد بروند و صعود به فينال كارديف از نظر مديران باش//گاه امري ضروري محسوب ميشود.

اگرچه يواخيم لوو تا سال 2020 با تيم ملي آلمان قرارداد دارد، اما بندي در قرارداد او گنجانده ش//ده كه امكان فس//خ در صورت داشتن پيشنهاد از سوي رئال، بارس//ا، يونايتد يا بايرن وج//ود دارد. حاال يواخيم لوو بزرگترين گزينه براي جايگزيني زيدان است.

البت//ه دو نام ديگ//ر مطرح ش//ده، آنتونيو كونته و پوچتينو سرمبيان چلسي و تاتنهام هستند اما با توجه به قرارداد آنها و موقعيتي كه دارند، امكان جدايي آنها خيلي كم است.

زيدان در اولين س//ال حضور خ//ود روي نيمكت كهشانيها موفق ش//د اين تيم را فاتح ليگ قهرمانان كند اما در تاريخ باشگاه رئال، بركناري سه سرمربي به نامهاي دلبوسكه، يوپهاينكس و كارلو آنچلوتي كه رئال را قهرمان اروپا كردهاند به چشم ميخورد.

در هفتههاي اخير، انتقادات زيادي از زيدان به علت استفاده تحت هر شرايطي از مثلث خط حمله خود شده و بسياري معتقدند او به ستارگاني مانند خامس، موراتا و ايسكو بها نميدهد. به هر حال، ممكن است با ناكامي در فصل جاري شاهد جدايي سرمربي فرانسوي قوهاي سپيد از اين تيم باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.