تساوي پرسپوليس برابر الهالل

Jahan e-Sanat - - News -

پرسپوليس كه با تساوي برابر الريان كار خود را براي صعود به مرحله بعدي ليگ قهرمانان آسيا سخت كرده بود، برابر الهالل هم به تساوي رسيد تا شانس صعودش كم شود. ديدار پرسپوليس و الهالل در دور برگشت مرحله گروهي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا از ساعت 19:30 دوشنبه گذشته در ورزشگاه سلطان قابوس عمان آغاز شد كه اين بازي با تساوي بدون گل به پايان رسيد.

در نيمه اول شاگردان برانكو برتر از حريف بودند و صاحب چند موقعيت هم شدند اما حمالت اين تيم آنقدر زهردار نبود كه بتواند دروازه حريف عربستاني را با خطر جدي مواجه كند. نيمه دوم هم برانكو و شاگردانش به قصد رسيدن به پيروزي وارد زمين شدند و براي رسيدن به اين مهم تالش زيادي انجام دادند اما دفاع خوب الهالل كه براي تساوي به ميدان آمده بود، اجازه بازشدن دروازه را نداد.

پرسپوليس در چند مقطع ميتوانس//ت دروازه الهالل را باز كند اما دروازهبان حريف واكنشهاي زيبايي داشت. در يكي از اين صحنهها پاس وحيد اميري پشت مدافعان الهالل به طارمي رسيد و او هم ضربه خوبي به توپ زد اما دروازهبان حريف با واكنشي عالي توپ را به كرنر فرستاد. در دقايق پاياني اين ديدار بازيكنان پرسپوليس كه خسته شده بودند و برانكو هم تعويضي انجام نداده بود تالش زيادي كردند تا دروازه الهالل را باز كنند. در دقيقه 83 اين ديدار پاس طارمي به عليپور رسيد كه ضربه محكم اين بازيكن با اختالف اندكي به بيرون رفت.

الهالل با اين تساوي 9 امتيازي شد و تا حدود زيادي صعودش به مرحله بعدي را قطعي كرد. پرسپوليس هم با 6 امتياز در رده سوم باقي ماند و البته شانسش براي صعود كاهش يافته است. با اين حال بايد منتظر نتيجه پاياني ديدار الريان قطر و الوحده امارات باشد. بررسيصعودسرخهابهمرحلهحذفي با توجه به نتايجي كه در عمان و امارات بهدس//ت آمده اس//ت، پرسپوليس تنه//ا در دو حالت ميتواند به مرحله حذفي رقابتهاي ليگ قهرمانان آس//يا صعود كند.

با توجه به اينكه پرسپوليس در ورزشگاه آزادي ازحمايت همهجانبه هوادارانش برخوردار است، به احتمال زياد ميتواند تيم الوحده امارات را شكست دهد اما با توجه به اينكه در بازي رفت پرسپوليس- الهالل بازي يک بر يک مساوي شده و پرسپوليس ميزبان آن بازي بوده، گل زده در خانه حريف محاسبه ميشود و در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا، تفاضل گل تاثيري در فرآيند صعود نخواهد داشت، به همين دليل تنها پرسپوليس در دو حالت ميتواند به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آسيا صعود كند.

حالت اول برد پرسپوليس و باخت الريان قطر است. اگر پرسپوليس بتواند الوحده راشكستدهدوالريانهممغلوبالهاللشود،آنوقتالهاللبا21 امتيازبهعنوان تيم اول و پرسپوليس با 9 امتياز بهعنوان تيم دوم صعود ميكند. حالت دوم صعود، پيروزي پرسپوليس در تهران و تساوي الهالل- الريان است. آن وقت الهالل با 10 امتياز و پرسپوليس با9 امتياز تيمهاي صعودكننده خواهند بود. غير از اين دو حالت در هيچ شرايطي پرسپوليس نميتواند به مرحله بعد صعود كند.

نكته جالب گروه چهارم اين است كه غير از الهالل، سه تيم ديگر شانس صعود دارند. يعني اگر الوحده در تهران پرسپوليس را شكست دهد و الريان مقابل الهالل شكس//ت بخورد، اين الوحده اس//ت كه به همراه الهالل به مرحله بعدي رقابتها صعود خواهد كرد. همانطور كه گفتيم پرسپوليس در صورت برتري مقابل الوحده و ناكامي الريان مقابل الهالل صعود خواهد كرد و در صورت برتري الريان مقابل الهالل شانسي براي صعود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.