شايعه فروش امتياز به ماشينسازي!

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- پارسجنوبي جم با بازيهاي فوق العادهاي كه در ليگ آزادگان انجام داد و پس از سپري كردن 23 هفته بدون باخت، يک هفته مانده به پايان مسابقات صعودش به ليگ برتر را قطعي كرد. اين تيم با پيروزي دو بر يک مقابل استقالل اهواز جواز صعود به ليگ برتر را دريافت كرد. پدرام اردالني)93(براي استقالل و احس//ان تاييدي)53( و مجتبي لطفي (44) گلهاي پارسجنوبي را به ثمر رساندند. مهدي تارتار سرمربي اين تيم است كه فصل آينده هم قرار است هدايت پارسجنوبي را در ليگ برتر برعهده خواهد داشت. تكليف ديگر تيم صعودكننده به ليگ برتر دوشنبه آينده مشخص خواهد شد.

مديرعامل تيم فوتبال پارسجنوبي جم پس از صعود اين تيم به ليگ برتر گفت: متاسفانه هنوز شاديمان تمام نشده است حاشيهها عليه تيم ما را شروع كردهاند. هنوز چند ساعتي از شادي مردم جم نگذشته بود كه خبري منتشر ش//د در خصوص اينكه مسووالن ماشينسازي قصد خريد امتياز ليگ برتري پارسجنوبي جم را دارند و شاگردان تارتار سال آينده هم در ليگ دسته يک حضور خواهند يافت و مسابقات سخت و طاقتفرساي ليگ يک را به حضور شيرين در ليگ برتر ترجيح ميدهند.

بهرام رضاييان، مديرعامل پارسجنوبي در اين مورد گفت: اين خبر را به ش//دت تكذيب ميكنم. ما مشغول شادي هستيم و االن وقت اين حرفها نيس//ت. به مردم خوب شهرس//تان جم هم اين صع//ود را تبريک ميگويم و ميخواه//م اي//ن را بدانن//د تا اي//ن لحظه هيچ مصاحب//هاي در خصوص واگذاري امتياز باشگاه انجام ندادهام و به اميد خدا با قدرت به كارمان ادامه خواهيم داد.

وي كه از صعود اين تيم به ليگ برتر خوشحال بود، در خصوص صحبتهايي كه پيرامون اين تيم به وجود آمده و بهانه كمبود امكانات، گفت: اين حرفها شايعهاي بيش نيست. امكانات ورزشي نفت بسيار قوي است و ما كامال آماده برگزاري مسابقات ليگ برتر هستيم. دوستان ما در تيم ماشينسازي تبريز هم اگر قصد ماندن در ليگ برتر را دارند، بهتر است از طريق ديگري اقدام كنند و بدانند ما حق مردم شهرمان را به هيچ قيمتي نميفروشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.