بزن بزن!

Jahan e-Sanat - - News -

ميترا زماني- ويديويي منتشر شده از آقاي مايليكهن بعد از كمرنگ ش//دن بخت صعود ملوان به ليگ برتر! اس//تاد با يک خبرنگار انزليچي دعوايششده،خيليراحتبهخبرنگارگفتهايرانينيستي،بعدهمدرپاسخ به انتقادش كه گفته چرا برهاني يا منوچهري را نياوردي ملوان، فرموده: مهاجم ديگري نبود از قبر در بياوري براي من رديف كني؟

كار ندارم خبرنگار مربوطه جواني كرده و تند سوالش را پرسيده. آقاي مايليكهن كه امسال در انزلي دنبال فرهنگسازي بوده، بايد دو مهاجم متين و با اخالق مثل برهاني و منوچهري را ببرد داخل قبر؟ خب برادر باختي ديگر! تيمت صدر بود نتوانس//تي برش گرداني ليگ برتر! اينكه ديگر بداخالقي ندارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.