برنامهريزيهاي جديد براي موزه ملي ايران

Jahan e-Sanat - - News -

با پذيرش مرحله نخست پرونده نامزد ثبت جهاني منطقه حفاظتشده ارسباران از سوي يونس//كو و ارس//ال آن به اتحاديه بينالمللي حفاظ//ت از طبيع//ت ،(IUCN) دو پايگاه پژوهش//ي در خانههاي تاريخ//ي »وينق« در روستاي وينق كليبر و »آينالو« در شهرستان خداآفرين در آذربايجانشرقي ايجاد ميشود.

به گ//زارش روابط عمومي معاونت ميراث فرهنگي، محمد حسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با اعالم اين خبر در جلسه همانديشي با حضور قلياله قليزاده، نماينده مردم كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس شوراي اسالمي، ميرهادي قرهسيد رومياني معاون امور مجلس، حقوقي و اس//تانها و علي قمي اويل//ي رييس گروه ميراث طبيعي سازمان ميراث فرهنگي گفت: اين دو بناي تاريخي به منظور اجراي مديريت

فيروز زنوزي جاللي، نويس//نده و مدرس داستاننويس//ي ظه//ر 5 ارديبهش//تماه در بيمارستان بر اثر سرطان ريه درگذشت.

فيروز زنوزي جاللي متولد 1329 خرمآباد است كه آثار متعددي در حوزه ادبيات داستاني در كارنام//ه خ//ود دارد. او همچني//ن داوري جوايزي چون جالل آلاحمد و پروين اعتصامي را بر عهده داشته است.

نويسنده رمان »مخلوق« از زمستان سال 94 با سرطان ريه دست به گريبان بود و بارها دوره شيميدرماني و راديوتراپي را پشت سر گذاشته بود. او سال گذشته و در خالل بيماري، رمان »برج «110 خود را در نمايشگاه كتاب تهران رونمايي كرد.پيكر فيروز زنوزي جاللي پنجشنبه هفتم ارديبهشت به سوي خانه ابدي تشييع ميشود اما به گفته فرزند اين نويسنده، محل برگزاري مراس//م هنوز مشخص نشده است.او در وبس//ايت شخصياش بيوگرافي يكپارچ//ه و ض//رورت ايجاد پاي//گاه در اين منطقه انتخاب ش//ده است كه پس از تملك و مرمت ب//ه پايگاههايي براي انجام مطالعات پژوهشي، استقرار گروههاي پايش و نمايندگان دس//تگاههاي مرتبط، معرفي بهينه منطقه ...و تبديل خواهند ش//د.وي ادامه داد: منطقه حفاظت شده »ارسباران« دومين پرونده ميراث طبيعي ايران است كه به دليل اهميت ويژه اين منطقه به لحاظ تنوع گياهي و جانوري بينظير در جهان و رويش//گاه و اكوسيس//تم جنگلي كش//ور براي ثبت در فهرست ميراث جهاني انتخاب و پس از دو سال پيگيري كارشناسان و نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي، سازمان حفاظت محيطزيس//ت و سازمان جنگلها و مراتع تالش كارشناسان و حمايت مسووالن ملي، استاني و محلي پيش از فوريه 2017 به يونسكو ارسال شد.

او با اشاره به اينكه پرونده ارسالي در مرحله نخست پذيرفته شده و به اتحاديه بينالمللي حفاظت از طبيعت (IUCN) ارس//ال شده است، افزود: ارزيابان اين اتحاديه پس از مكاتبه، هماهنگي و با درنظر گرفتن شرايط آب وهوايي به منظور پرواز بر ف//راز بخشهاي غير قابل دسترس اين منطقه، در مرداد يا شهريورماه امسال به ايران سفر ميكنند. خ//ود را با قلم خودش اينگونه آغاز ميكند: اول آب//ان ار1329 روز تول//دم گفتهان//د و در شهر »خرمآباد«. شهر »قلعه فلكاالفالك«، »گرداب سنگي« و »كيو«، سه جا و سه نقطه پررنگ خاطرات دوران كودكيام در آن شهر. پدر نظامي بود و هر از چندگاه منتقل شهري. كالس چهارم كه تمام ش//د راهي »بروجرد« شديم.فقطيكساليوكالسپنجمرادرشهر پر »بيشه« و »يخچال« گذرانديم و سرآخر به تهران آمديم. به شهر بيدر و دروازه غريبكش! دوراهيقپان و امامزاده حسن با پردهخوانيها و تعزيههايش و ادامه باقي درس، دبس//تان و دبيرستان و سال آخرتحصيل در پل چوبي و خيابان درختي. فيلم »هنگامه« و بهروز وثوقي با لباس نيروي دريايي و ديگر ماندگار ش//ده بوديم و جل و پوست انداخته بوديم تا وسوسه پوشيدن لباس سفيد نيروي دريايي در سر پرباد 18 سالگيام افتاد و بريدم از تهران و ناگاه، انگار

طالبيانموضوعحفاظتومديريتيكپارچه در اين منطقه را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اين منطقه به دليل حضور گردشگران، وجود آثارتاريخيوشهرهايقرارگرفتهدراينمنطقه مانند خداآفرين و كليبر به مديريت خاصي نياز دارد كه جدا از مديريت تحت نظارت سازمان محيطزيست است.

ب//ه گفته او، ب//ه عبارتي موض//وع اصلي، س//اماندهي بازديد گردش//گران زيادي است ك//ه به لحاظ جاذبههاي بيش//مار طبيعي و تاريخي مانند قلعه بابك از اين منطقه بازديد ميكنند.

مع//اون ميراث فرهنگي س//ازمان ميراث فرهنگي و گردش//گري ادام//ه داد: به همين دلي//ل دو س//اختمان تاريخي در روس//تاي وينق شهرستان كليبر و آينالو در شهرستان خداآفرين انتخاب ش//ده كه پس از تملك و مرم//ت به پايگاههايي ب//راي انجام مطالعات پژوهشي، استقرار گروههاي پايش و نمايندگان دس//تگاههاي مرتبط، معرفي بهينه منطقه تبديل ميشوند.او هدف اصلي را اجرايي كردن مديريت يكپارچه مورد نظر يونسكو دانست كه در درازمدت با حفاظت از محيطزيست ميتواند به واسطه حضور گردشگران نقش اساسي در معيشت مردم داشته باشد.

طالبيان همچنين با تاكيد بر اينكه به دنبال توسعه پايدار هستيم، گفت: ثبت جهاني اين منطقه نه تنها از منظر حفاظتي بسيار اهميت دارد بلكه اين فرصت را فراهم ميكند تا حضور نهاده شده در قلماسنگ در سال 9431خودم را ناباورانه دربندر بوشهر يافتم. شهر تفتيده و گويا پرتاب شده در لبه آخر دنيا! شهري پاك بريده از همه شور زندگي. نه بوشهر امروز كه بوشهر آن زمان. تبعيدگاه صرف!

در ادام//ه توضيح ميدهد: چاپ مجموعه داستان »سالهاي سرد«8631، سرآغازي شد براي انتشار باقي كارها. مجموعه داستانهاي: »خاك و خاكس//تر«، »روزي كه خورش//يد سوخت«، »سياه بمبك«، »مردي با كفشهاي قهوهاي« )كه بعدها بهعنوان يكي از 20 اثر برتر بعد از انقالب شناخته شد( ...و و… در همين ايام، و در طول س//الها، در نيروي دريايي نيز هم زمان دهها نمايشنامه را به مناسبتهاي مختلف نوشته و كارگرداني كرده روي صحنه بردم. چندين فيلم مس//تند و داس//تاني هم س//اختم كه از اين جملهاند: فيلم »آلفا هنوز زنده است« 16 ميليمتري و »آينه و مرداب« 35 ميليمتري. ش//وق تجربه در عرصههاي ادبي ديگر هم داش//تم و چنين شد كه يكي گردش//گران داخلي و خارجي به ش//كوفايي اقتصادي جوامع بومي و محلي و زمينهاي براي ايجاد توسعه پايدار منجر شود.

او در پايان از سفر ويژه هيات عالي سازمان با حضور نمايندگان حوزههاي ميراث فرهنگي، گردشگري،صنايعدستيوحوزههايمرتبطبه اين منطقه خبر داد.

براس//اس اين گ//زارش، منطقه حفاظت ش//ده ارس//باران كه در 29 م//رداد 1393 به شماره 204 در فهرست ميراث طبيعي كشور ثبت ش//ده، نگين تنوع زيستي ايران و يكي از برجس//تهترين نقاط تنوع زيس//تي كشور محسوب ميش//ود. منطقه ارسباران با وجود داش//تن كمتر از 0/05 مساحت كشور بيش از 13 درصد پوش//ش گياهي ايران را در خود جاي داده است و 29 درصد از پستانداران، 44 درصد پرندگان ايران، 32 درصد از دوزيستان، 9 درصد آبزيان و 20 درصد خزندگان كشور در آن زندگي ميكنند.

منطق//ه ارس//باران در مقياس جهاني نيز به تنهايي معادل 34 درصد پوش//ش گياهي كشور ارمنستان، 25 درصد از پوشش گياهي كش//ور آذربايجان، 25 درصد پوشش گياهي فرانسه، 25 درصد پوشش گياهي گرجستان و 17 درصد پوشش گياهي كشور ايتالياست. اين منطقه در سال 1977 با پيگيري سازمان محيطزيس//ت به عنوان »ذخيرهگاه زيست كره« در برنامه انسان و كره مسكون يونسكو (MAP) ثبت شد. از نمايش//نامههايم به نام »درختي در برزخ« برنده رتب//ه اول در چهارمين دوره مس//ابقه نمايشنامهنويسي فرهنگي هنري فجر استان تهران در سال 6631شناخته شد.

و در پايان مينويسد: و ديگر چه بايد گفت و نوشت در اين مختصر؟ ديگر هيچ، جز اين آرزومندي كه: اگر عمري باشد و بقايي سعادتي خواهد بود به سرانجام رساندن چند رمان تمام و نيمهتمامي كه ساليان سال است در كشوي ميزم از سر دلتنگي خاك ميخورند و ادعاي هستيميكنندونيزسايرنوشتههايمختلفي كه هنوز به دليل وسواس سروسامان درستي نگرفتهاند.تا خواس//ت و اراده آن يگانه قلمدار بزرگ هستي، چه باشد و نباشد.

مديركل موزه ملي ايران گفت: اميدواريم با درخواست اعتبار مورد نياز براي موزه ملي موافقت ش//ود تا اش//ياي جديد موزه ايرانباستان و هر شيء متعلق به دورههاي مختلف تاريخي با توجه به جنس بتوانند در يك محدوده مشخص در موزه قرار گيرند.

جبرئيل نوكنده در گفتوگو با ايسنا، نمونه انجام اين پروژه را موزه دوران اسالمي در موزه ملي ايران دانست و بيان كرد: در اين طرح مانند موزه تازه گشايش يافته دوران اسالمي، فقط بحث توالي تاريخي مطرح است و اگر جنس يا كاربري اشياي يك دوره تاريخي با يكديگر نيز تفاوت داشته باشد، در چيدمان آنها در يك ويترين يا نقطه مشخص تاثيري ندارد.

او اي//ن پ//روژه را يك طرح محتوايي براي م//وزه ملي ايران دانست.

نوكن//ده همچنين درباره باز كردن درهاي مخازن موزه ملي ايران به روي خبرنگاران، مانند اقدام مشابه يكي از روساي سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در دولت گذشته و نشان دادن وضعيت مخازن اين موزه به خبرنگاران بيان كرد: اگر بانك مركزي اجازه دهد كه خبرنگاران مخزن اين بانك را ببينند كه در آن پول وجود دارد يا خير ما نيز اين كار را ميكنيم.

او با بيان اينكه معتقدم بايد يك رابطه اعتماد و تعامل دو طرفه در اين ميان وجود داشته باشد، افزود: من به عنوان مدير موزه ملي ايران استراتژي خود را دارم.

وي سپس درباره اين طرح توضيح داد: موزههاي بزرگ دنيا بخشي از مخازن خود را براي پژوهشگران قابل بازديد كردهاند، ما نيز از امس//ال تالش ميكنيم از بخش زيرزمين موزه دوران اسالمي به سمت اين پروژه پيش برويم و برخي از قسمتهاي مخازن موزه ملي ايران را براي پژوهشگران و محققان قابل استفاده كنيم تا بتوانند از اين فضا و آثار پژوهش//ي در معازن موزه ملي ايران استفاده كنند.

مديركل موزه ملي ايران اظهار كرد: در مخازن موزه ملي ايران 300 هزار ش//يء تاريخي داريم كه كسي آنها را نديده است در نخستين قدم ميتوانيم اين مكان را براي افراد خاص و پژوهشگران درنظربگيريمچونطبيعياستدسترسيبهمخازنموزهطبيعتا براي همه افراد امكانپذير نيست.

نوكنده انجام اين اقدام را نيازمند يكس//ري جابهجاييها در مخزن موزه دانس//ت و افزود: به طور اندك امكان تخليه مخزن موزه را داريم و ميتوانيم اين پروژه را اجرايي كنيم.

او درباره اقداماتي كه اين موزه بر اساس مصوبه هيات دولت درباره بازپس گيري ميدان مش//ق ب//راي ايجاد پروژه موزههاي ايران در اين ميدان تاريخي برنامهريزي كرده، گفت: ما به سهم خود چندبار نامهنگاري كرديم اما مشكل ميدان مشق جابهجايي وزارتخانه اس//ت. تقاضا داديم مراحلي نيز جلو رفتيم اما باز هم بايد منتظر باشيم.

نوكنده همچنين درباره احتماالت و اقدامات مورد نياز براي پس گرفتن ساختمان در اختيار كتابخانه قديمي ملي به موزه ملي ايران كه در گذشته متعلق به اين موزه نيز بوده اظهار كرد: تا پيش از اين پيگيريهايي در اين زمينه انجام شده بود اما با توجه به تغييرمديريت سازمان اسناد، قضيه مسكوت مانده است.

او تاكيد كرد: معتقديم بايد خانم احمديپور، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رييس جديد كتابخانه ملي در اين زمينه با يكديگر مكاتبه كرده و پيگيريهاي الزم را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.