نماينده »فياپ« به جشنواره جهاني فيلم فجر نمره ميدهد

Jahan e-Sanat - - News -

نمايندهفياپ)فدراسيونبينالملليانجمنهايتهيهكنندگان فيلم( به كاخ جشنواره جهاني فجر آمد تا گزارش الزم را براي تعيين رتبه جشنواره جهاني فجر تهيه كند.

چهارم ارديبهشتماه در چهارمين روز جشنواره جهاني فجر، نماينده فياپ با حضور در كاخ جشنواره با رضا ميركريمي، دبير اين رويداد سينمايي ديدار كرد.

او در جريان برگزاري سي و پنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر در تهران حاضر شده است تا گزارش الزم براي تعيين رتبه جشنواره جهاني فجر را تهيه كند.

او ب//راي تهيه اين گزارش از بخشهاي مختلف جش//نواره دي//دن كرد و همچنين براي جمعبن//دي گزارش خود با رضا ميركريمي، دبير سيوپنجمين جشنواره جهاني فيلم فجر ديدار و گفتوگو كرد.

نماينده فياپ در اين گزارش با تعيين استانداردهاي موجود در جشنواره جهاني، آن را با استانداردهاي موجود در اين فدراسيون تطبيق خواهد داد تا در نتيجه آن رتبه جشنواره تعيين شود.

نماين//ده في//اپ را محمد مهدي عس//گرپور، نايب رييس فدراسيون بينالمللي انجمنهاي تهيهكنندگان فيلم )فياپ( همراهي ميكرد.

عسگرپور پيش از اين در حاشيه جشنواره فيلم »برلين« به ايسنا حاضر در برلين خبر داده بود كه »ثبت جشنواره جهاني فجر در فياپ با حضور نمايندهاي از اين فدراسيون سال آينده در ايران بررسي ميشود.«

اين كارگردان با اش//اره به جزييات جلسات برگزار شده در برلين توضيح داده بود: »در حاشيه برگزاري جلسه هيات رييسه و مجمع عمومي با اعضاي موثر جلسه درباره جشنواره جهاني فجر ايران صحبت شد چون در سالهاي گذشته اين درخواست براي ثبت در فياپ از سوي مديران خيلي جدي مطرح نبود ولي االن كه آقاي ميركريمي دبير آن است، اين اصرار وجود دارد تا اين جشنواره به رويدادهاي ثبت شده فياپ بپيوندد.«

عسگرپورخبردادهبود:باتوجهبهصحبتهايانجامشده،اين آمادگي كامال وجود دارد كه در خالل برگزاري جشنواره جهاني فجر كه اوايل سال آينده در تهران برگزار ميشود، احتماال دبيركل فياپ يا يكي از اعضاي موثر هيات رييسه در جشنواره حضور پيدا كنند تا پس از آن گزارشي را در مجمعي كه همزمان با جشنواره كن در فرانسه برگزار ميشود، ارائه كنند تا تصميمگيري شود. فعال به نظر ميرسد مشكل خاصي در اينباره نداريم جز يكي دو مورد كه آن هم قرار است در تهران بررسي شود.

به گفته او، يكي از اين موارد به زمان برگزاري جشنواره جهاني فجر مربوط ميشود، چون اگرچه اين زمان )ارديبهشتماه( در كشور ما زمان خوبي است اما نزديك بودن آن به جشنواره فيلم كن مشكالتي را دارد و در اينباره حتي جشنواره فيلم پكن هم كه نزديك به زمان جشنواره كن برگزار ميشود، تاريخ برگزاري خود را پس از يك سال و اندي بحث باالخره تغيير داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.