پرسشي از آقايان رييسي و قاليباف

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- جناب آقاي رييس//ي، نامزد اميدوار و تازه نفس انتخاباتي وعده دادهاند سالي يك و نيم ميليون شغل ايجاد ميكنند. از استاد يك سوال داريم، دقيقا چه برنامهاي براي ايجاد س//الي يك و نيم ميليون ش//غل داريد؟ سوابق شما تا االن در قوه قضاييه بوده و اين سوابق گرچه در حوزه قضايي بسيار ارزشمندند اما در بازار اقتصاد و كارآفريني كسب نشدهاند! شغل هم به دستور نيست كه شما امر كنيد ايجاد شود، بشود! بايد برايش زيرساختهايي تهيه شوند كه دانش و تجربه كارآفريني ميخواهند كه معلوم نيست شما داشته باشيد يا نه. سوال اساسي اينجاست كه آقاي زيباكالم هم به درس//تي از شما پرسيد، چگونه ميخواهيد به وعده ايجاد پنج ميليون ش//غل در دوره رياستجمهوري عمل كنيد؟ حاال وعده را رساندهايد به سالي يك و نيم ميليون. يك و نيم ميليون، شغل دركجا ايجاد ميكنيد؟ چگونه؟قبل از اين يك و نيم ميليون شغل ، قبال جايي بوده كه شما در آن هزار ش//غل ايجاد كرده باشيد كه بدانيم دستكم تجربه اندكي در اين مورد داريد؟

جناب قاليباف هم يك رايي وعدهآور دادهاند كه به بيكارها 250 هزار تومان ميدهن//د. احمدينژاد 45 هزار تومان داد و اين بدبختيها سر قيمت آب، برق، زمين و خوراكي و تورم آمد، با 250 هزار تومان ميخواهيم چقدر ديگر سقوط كنيم؟ دقيقا قرار است چه باليي سرمان بيايد؟ ايشان با اين خزانه خالي و بدهيهاي كالن و پروژههاي سنگين نيمهتمام بازمانده از دولت عدالتگستر چگونه ميخواهند اين پول را بدهند؟ وقتي اكثر پروژههايشهرداريمشكلماليدارد،وقتيبسياريازپيمانكاران خصوصي كه با شهرداري كار ميكنند به علت دريافت نكردن مطالباتشان از شهرداري ورشكست شدهاند، چطوري بايد به اين وعده آقاي قاليباف عمل كنيم؟

ببخش//يد امروز طنز نيامد، آدم همين حرفها را ميشنود اعصابش خط خطي ميش//ود و جاي طنز مس//تقيما س//وال ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.