موج نو فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

ژان لوك گدار در س//وم دسامبر س//ال 1930 در خانواده سوييسي ثروتمند و فرهيختهاي در پاريس زاده شد. در كودكي به تنهايي دلبسته بود. پدرش ژانپل گدار پزشكي فرانسوي بود كه شهروندي سوييس را پذيرفته بود و مادرش اديل مونود دختريكبانكدارفرانسويبسيارثروتمندبود.هنگام آغاز جنگ دوم جهاني پدر و مادرش او را به سوييس فرستادند.

گدار پدرش را منشاي دلبستگي او به رمانتيسيسم آلماني و مادرش را منبع عالقه او به داس//تان ميداند. گدار روزگار كودكي خويش را به مطالعه، اسكي و سفر به زمينهاي خانوادگياش در هر دو سوي فرانسوي و سوييسي درياچه ژنو گذراند.

گدار در پايان دهه 1940 به پاريس بازگش//ت و از دانشگاه سوربن مدركي در رشته مردمشناسي دريافت كرد. اما در شورش با خانواده پروتستان خويش به سينما روي آورد و به گروهي از دوستان همفكر جوان چون كلود شابرول، فرانسوا تروفو، اريك رومر و ژاك ريوت پيوست كه بر اين انگيزه بودند تا قابليتهاي نهفته سينما را به كاوش آورند. پدر و مادر گدار دلبستگي او را به سينما نميپسنديدند و بر آن بودند كه او همچون نوجواني نازپرورده رفتار ميكند. از اين روي در 1952 به اميد آنكه به او هنجار آموزند از كمك پولي به او دريغ كردند. او يكي از كارگردانان نامي موج نوي فرانسه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.