تقدير از »سايه« در كنگره غزل معاصر

Jahan e-Sanat - - News -

در مراس//م گش//ايش چهارمين كنگره سراس//ري غزل معاصر از اميرهوشنگ ابتهاج )ه. الف. سايه( تقدير ميشود.

جليل واقعطل//ب، دبير چهارمين كنگره سراس//ري غزل معاصر كه طراح و دبير س//ه كنگره قبلي نيز بوده اس//ت، به ايس//نا گفت: همزمان با برگزاري افتتاحيه كنگره از ش//اعر و محقق نامور ايران و مايه مباهات گيالنيان اس//تاد اميرهوشنگ ابتهاج سميعي )ه. الف. سايه( تجليل خواهد شد.

او افزود: ش//اعراني كه به حضور در اين كنگره تمايل دارند ميتوانند با ارسال آثارشان )حداكثر پنج غزل( از طريق ايميل، نشاني دبيرخانه يا ش//ماره تلگرام آمادگي خود را اعالم كنند. ايميل كنگره: ،gmail.com@kongore.sarasari.qazal4 شماره تلگرام دبير كنگره: 09111356488 و نشاني دبيرخانه: رشت، خيابان تختي، روبهروي بانك رفاه، هيات هنري پاسداشت عاشورا.

مراسم چهارمين كنگره سراسري غزل معاصر از 25 تا 28 ارديبهشتماه در رشت برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.