اهداف اسرایيل در حمله به سوریه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت * مدرس علوم سیاسي و روابط بینالملل S.Harsani.k@gmail.com

...از سوي جنگندههاي اسراييل به يك پايگاه نظامي در اطراف فرودگاه بينالمللي دمشق خبر داد. به گفته وزير اطالعات اسراييل حمله به سوريه کامال مطابق با سياست اين کشور در ممانعت از انتقال سالح به حزباهلل لبنان بوده است. از طرف ديگر برخي منابع از جمله الحيات دليل حمله اخير اسراييل به سوريه را به معناي کمك به معارضين سوري و همچنين تالشي مأيوسانه براي باال بردن روحيه تروريستهايي دانسته است که زير ضربات سنگين نيروهاي مسلح سوريه قرار دارند.با همه اهداف آشکار و پنهاني که در پشت حمله اسراييل به سوريه وجود دارد، چنين اقدامي را بايد به معناي باز شدن پاي اسراييل در بحران سوريه و همچنين بهعنوان سياست جديد اين کشور در قبال متحدان منطقهاي اين کشور دانست. البته تنش ميان س//وريه و اس//راييل امر تازهاي نيس//ت و با عبور اين دو کشور از مرزهاي 7691مواضعشان نسبت به يکديگر همواره در شرايط تهاجمي قرار داشته است.

نظر به آنکه سوريه اين حمله را به معناي نقض حاکميت خود و همچنين اختالل در سلسله پيروزيهاي خود در نبرد با معارضين ميداند، قطعا در زمان و با شيوه مناسب به اسراييل پاسخ خواهد داد. البته سوريه بدون جلب نظر و حمايت ايران و حزباهلل قادر به اين کار نخواهد بود.

به اين ترتيب و با استقرار دو سکوي جديدي که در چارچوب طرح ضد موشکي گنبد آهنين در مناطق ساحلي حيفا و صفد در اسراييل عليه سوريه و متحدانش در منطقه فراهم شده، جبهه ديگري از جنگ عليه اين کشور در منطقه باز خواهد شد.

ش//واهد و قراين نشان ميدهد که اس//راييل در اين جنگ جديد مقابل سوريه اهداف مهمتري را جس//توجو ميکند. در اين ارتباط هدف اصلي، مهار ايران اس//ت زيرا مقامات تلآويو پيروزيهاي سوريه بعد از فتح حلب را مرهون اقدامات لجستيکي ايران ميدانند. به همين خاطر همواره ميخواهد راهبرد حمايتي ايران قرين شکست شود.

آنگونه که مقامات تلآويو گفتهاند در حال حاضر با مداخله ايران در بحران سوريه، نفوذ تهران از اقيانوس آرام تا درياي سرخ و درياي مديترانه گسترش يافته است، حال حمالت اخير اسراييل به سوريه، خط قرمز جديد و آشکاري براي ايران ترسيم ميکند تا حرکت سريع خود را براي تبديل شدن به يك هژمون منطقهاي متوقف کند.

هدف ديگر اسراييل همسو شدن با راهبردهاي دولت تازهکار آمريکاست به اين معني که ميخواهد با حمايتهاي ضمني آمريکا از استقرار دائمي پايگاه نظامي ايران در سوريه جلوگيري کند. در اين ارتباط اسراييل براي تعديل اين شرايط به طرفهاي نگران منطقه از جمله عربس//تان، امارات و مصر پيوسته تا همراهي در محور »رياض- قاهره- تلآويو« تقويت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.