شرحمصائب!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه سردبیر ‪massoudmehr@yahoo fr‬

مسعود سلیمي- »مناظره انتخاباتي« اگر در ايران سابقه چنداني ندارد، در جهان، اما اول بار در آمريکا بود که چنين شيوهاي براي رويارويينامزدهايانتخاباتيجهتشناساندن بيشتر برنامههايشان به مردم وارد کارزارهاي سياسي شد. در اين راستا ميتوان به مناظره تلويزيوني انتخابات رياستجمهوري 1960 آمريکا و روي کار آمدن کندي با 66 ميليون مخاطبوهمچنينمناظرهانتخابات0891 اينکشورهمزمانباانقالبايران اشاره کرد.ورود مناظره انتخاباتي در فرانسه به سال4791 به رويارويي ژيسکار دستن- ميتران برميگردد که تا انتخابات کنوني رياستجمهوري اين کشور همچنانادامهدارددرحاليکهمناظرهانتخاباتيدرايرانازسال88 آغازشد کهدرخاطرهتاريخيمردمماندهاست.هدفازمناظرهانتخاباتياگرقرارباشدبه منافعمردمبرگرددبهطورقطعبايدبهنگرانيهاومشکالتآنهابپردازد.بهعبارت بهترمناظرهراهياستتامخاطبانبهتروبيشتربانگاهوبرنامهنامزدهادرراستاي حل مشکالتشان آشنا شوند.مناظره اگرچه در معناي خود نوعي رويارويي و جدل سياسي را تداعي ميکند و در ذات خود هم ميتواند مفيد باشد اما طرح مشکالت بدون ارائه راهحل مستدل راه به جايي نميبرد.در نخستين مناظره انتخاباتي69،درستمانندتبليغاتواظهارنظرهايقبلينامزدها،بيشتربهواگويي مشکالت و به تعبيري توضيح واضحات وضعيت امروز کشور گذشت و اندک زماني هم که بحث به راهحل کشيده شد در واقع بيش از آنکه مبني بر شواهد وقرائنومستنداتباشدبهگونهايشعارهايانحرافگونهرانمايندگيميکرد. در مناظره انتخاباتي ديروز، جهانگيري در نقش وکيلمدافع روحاني، قاليباف و رييسيدرنقششاکيومدعيالعمومظاهرشدندوميرسليموهاشميطباهم نقش شاهدهاي دادگاه را برعهده داشتند.آنچه در مناظره ديروز درباره شرايط کنوني کشور مطرح شد به طور انتزاعي و در محدوده زماني خاص نميگنجد بلکه بايد در مسير و منحني تحوالت چند دهه اخير ايران ارزيابي شود. آنچه که بهعنوان توضيح واضحات چه از جانب موافق و چه مخالف بيان شد را همگان ميدانند اما اينکه چه بايد کرد، با چه امکان و زيرساخت و توان بايد اين همه مشکل را از ميان برداشت، پرسشي است که مردم بحق بايد از نامزدها داشته باشند. مناظره ديروز، فارغ از شکل و نوع برخورد نامزدها به نظر نميرسد باري از دوش مردم داشته باشد چراکه مدعيان فتح پاستور، دست باال باز هم به دادن وعده اکتفا کردند.آخر اينکه اسحاق جهانگيري به قول ورزشيها در روزي که در فرم ايدهآل قرار داشت، بهترين بازيکن ميدان بود؛ او ضمن اينکه رفتار انفعالي و گاهعصبيروحانيراپوششميداددرجدالباقاليبافکهخيليسعيميکرد در قالب يك مخالف پرگو و موجه ظاهر شود، درست برخالف رييسي که انگار فراموش کرده بود براي چه به مناظره آمده بود، کار خود را درست انجام داد و پيروز از ميدان بيرون آمد.از طرفي روحاني مانند انتخابات49 که با به ميان کشيدن ماجراهاي دانشجويي سال87، قاليباف را از ميدان به در کرد، اين بار هملبهتيغحمالتشبيشترمتوجهشهردارپايتختبود.بههرحالپرسشاين است که مانند تمام آنچه بهعنوان مبارزات انتخاباتي خوانده ميشود، حاصل اين مناظرهبرايمردمچيست؟ازشرحاينهمهمصائبچهگيرمردمميآيد.مردم ديگر گوششان از اين حرفها پر شده و دنبال حرف حساب هستند.

.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.