زمینگیرشدن بخشخصوصی

واكنش مجلس به افزایش قدرت مافیاي قاچاق در بازار؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

واردات بيرويه و قاچاق از جمله موضوعاتي بهشمار ميرود که سالهاست در هر جمع و نشستي مورد انتقاد، بحث و بررسي مسووالن و کارشناسان قرار ميگيرد اما با وجود تصميماتي که در اين خصوص گرفته ميش//ود، ش//اهد تغيير و تحول به خصوصي در اين زمينه نيستيم. اين در حالي است که به گفته دبير کميسيون اقتصادي مجلس، مافياي اقتصادي در جايجاي حوزه اقتصادي کشور رسوخ کرده و سياستهاي موجود در توليد، اشتغال و صادرات کشور را تغيير دادهاند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.