توهماشتغالبااهرمپتروشیمی

وعدههایاقتصادی قالیبافبرایانتخابات69؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

هرچه به انتخابات نزديكتر ميشويم، وعدههاي خيالي کانديداها هم جالبتر ميشود به طوري که اين بار عالوه بر افزايش يارانه نقدي، پتروش//يمي هم ابزاري براي بازي احس//اس رايدهندگان شد. ابراهيم رييسي با قاطعيت اعالم ميکند مجتمعهاي پتروشيمي را تعطيل ميکند و از سويي محمدباقر قاليباف وعده ميدهد به کمك اين صنعت مشکل بيکاري پنج ميليون بيکار را حل ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.