وعده های رويايی نامزدهای منتقد دولت؛ ایجاد میلیون ها شغل و پرداخت یارانه

Jahan e-Sanat - - News -

گ/روه سياس/ي- اگرچه پخ//ش مناظره نامزدهاي انتخاباتي يكي از مهمترين اقدامات اين افراد در روز گذشته بود، اما آنها تبليغات انتخاباتي خود را طي دو روز گذشته با برگزاري مراسمهاي مختلف و البته با پررنگ كردن وعدههاي اقتصادي در برنامههاي راديويي و تلويزيوني پيگرفتهاند. در اين ميان محمدباقر قاليباف كه اعداد بزرگ او در وعدههاي اقتصادي خود انتقادات بيش//تر مس//ووالن اجرايي كش//ور را در پي داش//ت در سخنراني تلويزيوني خود در پنجشنبه گذشته همچنان با لحن//ي تخريبگرانه دولت يازدهم را درهم كوبيد. شهردار تهران دوباره با اشاره به همان اعداد و ارقام باال علت چنينوعدههاي اقتصادي را توضيح داد. وي گفت: »قول پنج ميليون شغل را داديم چون ريش//ه فقر و محروميت، بيكاري اس//ت. 10 درصد مردم ما در فقر مطلقاند، اگر بگوييم گرسنه ميخوابند حرف گزافي نگفتهايم. ما كشور ثروتمندي هستيم و در حوزه نفت و گاز رتبه يك جهان هستيم. ما كشور جواني داريم و ديگر كشورها حسرت اين جوانان را دارند ولي با اين شرايط خوب، مردمي فقير و محروم داريم.« وي با اش//اره به برنامهه//اي خود برای پرداخت يارانه هم افزود: »اگر قول داديم به پرداخت يارانه براي آن بخش از مردم كمدرآمد براي اين است كه آنها شرمنده خانواده نباشند.« قاليباف با بيان اينكه علت اصلي اختاف طبقاتي آن اس//ت كه چه//ار درصد از افراد اجازه فعاليت به 96 درصد م//ردم را ندادهاند، گفت: » قول دادهايم با ايجاد سامانه ملي كارانه بتوانيم به جواناني كه مشغول كار بودند اما ب//ه داليل مختلف ركود و كاهش توليد و فعاليت بدون كار ش//دهاند، در حد 250 هزار تومان در ماه بدهيم تا زماني كه آنها بتوانند كار پيدا كنند و ما از طريق اين سامانه آنها را به محيطهاي كار معرفي كنيم؛ از اين رو ميتوانيم حداقل كمك را به اين عزيزان انجام دهيم چراكه اين حق آنهاست.« رسيدگيبهوضيعتمحرومان س//يدمصطفي ميرس//ليم كه مهمان برنامه گفتوگوي خبري شبكه دو بود با اشاره به اينكه تامينهزينههايتبليغاتازامكاناتدولتينيست و حزب موتلفه آن را تامين ميكند، اعام كرد كه حاضر است داراييهاي خود را براي شفافسازي در اختيار مردم قرار دهد. اين كانديداي اصولگراي ح//زب موتلفه در گفتوگوي خود با اش//اره به رس//يدگي وضيعت محرومان س//خنان كلي را بازگو كرد. ميرسليم گفت: »رسيدگي به وضعيت محرومان از مسايل حساس است كه امام)ره( به آن تاكيد داش//ت و از آن جايي كه بعد از جنگ تحميلي با موج آوارگان و مهاجران جنگي روبهرو شديم با نحوه رسيدگي به محرومان در شرايط بحران آشنا هستيم. البته اين رسيدگي بايد به صورت عامتري صورت گيرد.« وي محروميت را داراي شرايط منطقهاي و زماني عنوان كرد و افزود: محروميت طي زمانهاي مختلف تغيير كرده كه بايد متناسب با آن برنامهريزي شود و بر مبناي شناخت وضعيت رسيدگي صورت گيرد كه ما نيز به دنبال رفع ريشه محروميت هستيم. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به زمان تصدي وزارت فرهنگ و ارش//اد اس//امي در زمان خود اشاره و عنوان كرد: برخي از مسووالن وزارتخانه مشاغل درآمدزاي ديگري هم در نظر گرفته بودند كه من به آنها گفتم يا در اين سمت خدمت كنيد يا به سمت درآمدزايي در حوزههاي ديگر برويد لذا ويژهخواري نبايد براي كاركنان دولت باشد. همچنين ميرسليم نامزد حزب موتلفه اسامي در انتخابات رياستجمهوري پس از ضبط برنامه تبليغاتي خود در صداوسيما در جمع خبرنگاران گفت: پس از رسيدن به رياستجمهوري نه تنها از همه رقبا بلكه از همه ايرانيان عاقهمند براي اعتايكشوراستفادهميكنم.برخياقداماتبنده براي خروج كشور از ركود به صورت ضربتي است كه در كوتاهمدت اثرگذار خواهد بود.

اقدام/ات اقتصادي دولت در 4 س/ال گذشته

حجتاالسامحسنروحانيدربرنامهراديويي بيواسطه با مردم حاضر شد و با اشاره به تحوالت اقتصادي و سياسي كشور از عملكرد دولتش دفاع كرد. او با اعام اينكه در آغاز دولت يازدهم، الزم بود در پنج مورد مهم به تصميمگيري و اقدام و عمل برسيم كه شامل مذاكرات هستهاي، مهار تورم، افزايش توليد، افزايش قدرت خريد و تقويت ارتباط مردم با دنيا بود، افزود: در آذر 92 به توافق موقت هستهاي رسيديم كه باعث شد تحريمهاي جديدياعمالنشودوبرخيتحريمهانيزبرداشته شد و ايران با شش قدرت بزرگ براي توافق نهايي تصميمگرفتند.اوبااشارهبهفعاليتهاياقتصادي دولت خود طي چهار سال گذشته اظهار داشت:» ش//رايط الزم براي فعاليت اقتصادي را در همان صد روز اول ايجاد كرديم. برنامهريزيهاي خوبي براي اشتغال انجام داديم. در سالهاي 94 و 95 ساالنه حدود 640 هزار نفر اشتغال خالص ايجاد كرديم. اگر در هش//ت سال قبل هم سالي 600 هزار ش//غل ايجاد ميشد، امروز مشكل اشتغال نداش//تيم. مسايل و مشكات پيچيده جامعه با حرف و شعار حل نميشود. به دليل ناامني، مردم س//رمايهگذاري و توليد را متوقف كرده بودند.« وي درباره ايجاد اعتماد در بين كشورهاي جهان براي س//رمايهگذاري هم افزود:» لحن صحبت برخي مس//ووالن قبل از 92 با دنيا لحن جنگ بود. امروز بعد از س//ه سال و نيم، اعتمادي را در كش//ور و جهان به وجود آورديم كه افرادي كه آمدند و سرمايهگذاري كردند، اقساط 18 ساله را پذيرفتند، يعني در طول 18 سال به اقساطشان ميرسند، اين يعني اعتماد به سرمايهگذاري. به هر استاني كه سفر كردم، افراد اهل آن استان كه در خارج از كشور بودند، در همان جلسات اعام سرمايهگذاريهاي عظيم كردند. ما سرنوشتمان را در 29 ارديبهش//ت بسازيم. سرمايه بزرگ ما، سرمايه اجتماعي است. انقاب اسامي ما وراي احزاباست.مردمبايداحساسكنندكهبهامنيت كامل ميرسند.«

اج/راي برنام/ه شش/م توس/عه و اشتغالزايي

سيدابراهيم رييسي كه در گفتوگوهاي خود بيشتر بر مسايل اقتصادي تكيه كرده بود، پس از گفتوگوي راديويي خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه چگونه يك تا 1/5 ميليون شغل در كشور ايجاد خواهيد كرد، گفت: برنامه شش//م توس//عه، دولت را مكلف كرده است كه بيكاري را از 12 درصد به هش//ت درصد كاهش دهد. وي با طرح اين پرس//ش كه آيا اجراي اين قانون ممكن است، افزود: اگر كسي بخواهد قانون را اجرا كند، ممكن است، البته كسي ممكن است بگويد بنا ندارد قانون را اجرا كند اما اگر خداوند به ما توفيق تشكيل دولت بدهد، بنا داريم دولت قانونمدار باشيم؛ مگر ميشود مجلس برنامهاي را تصوي//ب كند و دولت بگوي//د امكان انجام آن را ن//دارد. كانديداي دوازدهمي//ن دوره انتخابات رياستجمهوري،گفت:البتهمشكليدرتصويبو اباغ اين قانون اتفاق افتاد، چون نخستين بار قانون برنامه ششم توسعه از جانب نمايندگان مجلس در قالب طرح ارائه شد و دولت برنامه ارائه نكرد و رييس مجلس آن را اباغ كرد، اما ما معتقديم اين برنامه قانون و مصوبه است و اگر بخواهيم بحران بيكاريرارفعكنيم،بايدساالنهحداقليكميليون شغل ايجاد شود و اين حتما قابل افزايش است زيرا زمينهها و ظرفيتهاي كامل اشتغالزايي در كشور وجود دارد. حجتاالسام رييسي، پشتوانه برنامه اقتص//ادي خود، بهويژه در زمينه اش//تغالزايي را مبتني بر فعاليت علمي مراكز پژوهشي بسياري از دانشگاههايكشوربامشاركتفرهيختگاندانست. وي تاكي//د كرد: نميخواهم بگويم اش//تغالزايي ميليوني ش//دني است، بلكه ميگويم بايد بشود زيرا قانونگذار اين را تعيين كرده است، گاهي فردي ميخواهد راي مردم را داشته باشد و براي اين كار چنين وعدهاي ميدهد اما من ميگويم متن قانون صراحت دارد كه بايد اين كار طبق برنامه ششم توسعه انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.