نامزدها در مناظره از حرفهايي كه باعث تضعيف نظام ميشود، خودداري كنند

خاتمي در خطبههاي نمازجمعه:

Jahan e-Sanat - - News -

حجتاالس//ام احمد خاتمي در خطبههاي نمازجمعه تهران با اش//اره به برگزاري انتخابات رياستجمهوري به تشريح ويژگيهاي رييسجمهور منتخب و اصلح پرداخت.

خطيب موقت نمازجمعه تهران همچنين به برگزاري انتخابات اشاره كرد و گفت: براي نظام اسامي اولويت نخست حضور باشكوه همه آحاد ملت پاي صندوقهاي راي خواهد بود و ما اطاع كامل داريم كه اين حضور بسيار باشكوه خواهد بود. وي گفت: دش//منان اين ملت از چند ماه قبل در رسانههاي خود حضور مصداقي پيدا كرده و ميگويند به چه كسي راي بدهيد و به چه كسي راي ندهيد و ميخواهند ساختار اجرايي را مهندسي كنند كه به لطف خدا مردم باحضورپرشوردر92 ارديبهشتجواباينفضوليهارابدهند.عضوهياترييسه مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: شوراي نگهبان كف صاحيتها را تعيين ميكند و مردم بايد بيايند و سقف صاحيتها و فرد اصلح را برگزينند.

وي درباره اينكه چه كسي اصلح است، گفت: با نگاه به آينده 10 ويژگي براي فرد اصلح بايد محقق شود. اول آنكه در عرصه معيشت مردم هم برنامه داشته باشد و هم توان داشته باشد. ممكن است برخي برنامه داشته باشند اما توان نداشته باشند. ما رييسجمهوري ميخواهيم كه عاوه بر برنامه، توانايي اجرا داشته باشد، خستگيناپذير باشد و زود مايوس نشود. خطيب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به فضاسازي دشمنان عليه كشورمان گفت: كسي بايد انتخاب شود كه حداقل به اين جنگ عليه كشورمان باور داشته باشد. حدود 20 و چند سال است كه رهبري از شبيخون و تهاجم فرهنگي سخن ميگويند اما بعضي باور ندارند و ميگويند اين تعامل فرهنگي است. وي گفت: احساس ميشود دشمنان ما در سالهاي اخير از حالت تدافعي درآمده و تهاجمي عمل ميكنند. بايد رييسجمهوري را برگزينيم كه منطقاش منطق امام باشد كه فرمود آمريكا شيطان بزرگ است. ما رييسجمهوري ميخواهيم كه اگر آمريكاييها در هر سطحي به اين ملت اهانت كردند، در همان سطح محكم و دندانشكن جواب دهد. خاتمي خاطرنشان كرد: رييسجمهوري بايد انتخاب شود كه قانونمدار باشد نه حزبمدار، نه خويش و قوم مدار و به هيچكس اجازه رانتخواري ندهد. وي گفت: در مبارزه با فساد و مفسدان، اوال منافذ فساد را ببندد و ثانيا به صورت قاطع با مفسدان برخورد كند و فساد را در هر جايگاهي كه هست، از بين ببرد. خطيب موقت نمازجمعه تهران همچنين ادامه داد: رييسجمهور در شان اين كش//ور است كه سادهزيست و خاكي و متواضع باشد و خود را از جنس مردم ببيند و براي حل مشكات كشور نگاه به درون داشته و باور داشته باشد به فضل خداوند، اين ملت توانايي حل مشكات را دارد. از امكانات خارجي استفاده كند اما تكيهگاهش به داخل باشد.

وي گفت: رييسجمهور در شان اين مردم است كه نهتنها زبان منتقدان سازنده را نبندد؛ بلكه آنها را تشويق كند و همكاران شايسته انتخاب كند كه دو ويژگي داشته باشند؛ اول تعهد و تقوا و دوم تجربه و تخصص. خاتمي همچنين يادآور ش//د: رييسجمهوري در شان اين ملت است كه همچون ملت واليتمداري خود را در عمل نش//ان داده باش//د. بازار شعار گرم است اما رييسجمهور منتخب بايد در عمل نشان دهد كه واليتمدار است. وي تاكي//د ك//رد: كانديداهاي محترم در مناظره امروز مصلحت نظام را در نظر بگيرن//د و به خروجي حرفهاي خ//ود توجه كنند. اگر خروجي حرفهاي آنها باعث تضعيف نظام است گفتن آن حرف حرام است. امروز در مناظرهها كانديداها نشان بدهند كه چه كسي در شان رياستجمهوري اسامي ايران است. اين مناظرات يكي از محكهاي خوب است. حقنداريمكانديداهاراتخريبكنيم وي خاطرنش//ان كرد: انتخابات يعني باز بودن ميدان انتخاب. كش//ور يك رييسجمهور بيشتر نميخواهد و هر شخص سليقه متفاوت دارد. در قضاوتهاي خود مراقب باشيم و منصف. حق نداريم چون كانديدايي مدنظر ما نيست او را خراب كنيم. شايد كانديدا محبوب ما نباشد ولي نيروي قابلي است.

خاتمي با اشاره به فضاي مجازي و جو انتخاباتي در اين فضا گفت: فضاي مجازي در برخي جنبهها حقيقيتر از هر جاي ديگري است. به صاحبان فضاي مجازي كه دين دارند ميگويم قيامت خود را تباه نكنيد. قرار نيست هر چيزي را كه شنيديد منتشر كنيد. در دروغگويي همين بس كه هر چيزي را كه شنيديد منتقل كنيد. كساني هم كه دين ندارند حداقل آزاده باشند. هر تهمت و افترايي گفتن ندارد و خداپسندانه نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.