اروپاييانمانعارسالسالحبهتروريستهاشوند

شمخاني در ديدار با فرستاده پوتين:

Jahan e-Sanat - - News - امنیت ملی

ايرن/ا – الكس//اندرالورنتيف، فرس//تاده ويژه رييسجمهور روسيه با علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير ش//وراي عالي امنيت ملي دي//دار كرد. دو ط//رف در اين ديدار ضمن بررسي آخرين تحوالت س//وريه و منطقه بر ضرورت تقويت هماهنگيه//اي ميداني و سياس//ي در بحران س//وريه تاكي//د كردند. به گزارش ايرنا، شمخاني در اين ديدار ضمن اشاره به جنايات صورت گرفته از س//وي گروههاي تروريستي عليه م//ردم و ش//هروندان س//وريه تاكيد كرد: اگر كش//ورهاي اروپايي نگران حضور تع//داد معدودي تروريس//ت در خاك خود هس//تند، بايد نسبت به حض//ور و قدرت گرفت//ن هزاران نفر از عناص//ر تكفيري آموزشديده كه مورد حمايت مالي و تس//ليحاتي برخي كش//ورهاي منطق//ه نيز قرار دارند، نگراني بيشتري احساس كنند و براي حفظ امنيت شهروندانشان مانع از ارس//ال س//اح و نيرو براي تروريستها شوند.

مق//ام عال//ي هماهنگكنن//ده اقدامات سياس//ي، نظامي و امنيتي ايران با سوريه و روسيه اظهار داشت: تروريسم چون ويروسي خطرناك از مرزها عبور كرده و قابل بهكارگيري ابزاري از س//وي كش//ورهاي خاص نيس//ت از اين رو باي//د مبارزه با آن با بهكارگيري رويكردهاي هماهنگ، مش//ترك و غيرتبعيضآمي//ز انجام شود. دريابان ش//مخاني با اشاره به همكاري موثر س//ه كش//ور سوريه، ايران و روس//يه و جريان مقاومت با تروريسم گفت: همواره خود را متعهد به راهحل سياس//ي براي پايان دادن به بحران س//وريه ميدانيم و راهحل نظامي را صرف//ا در برابر گروههايي كه حاضر به كنار گذاش//تن س//اح نيس//تند، موث//ر قلم//داد ميكنيم. وي تاكي//د ك//رد: اجاس آس//تانه نق//ش تعيينكنن//دهاي در ايجاد و تداوم آتشبس در س//وريه داشته و نبايد اجازه داد مس//لحان با تحريك برخي كشورهاي مخالف آتشبس با بهانهجويي از تداوم مذاكرات ش//انه خالي كنند.

شمخاني با تقبيح تجاوز موشكي آمري//كا به خ//اك س//وريه و تاكيد ب//ر ل//زوم تش//كيل هيات مس//تقل حقيقتياب به منظور مشخص شدن مسيرهاي ارسال ساحهاي شيميايي به گروههاي تروريستي در سوريه و عراق عنوان كرد: عمليات موش//كي نامش//روع و غيرقانوني آمريكا نبايد بدون پيگ//رد باقي بماند. وي افزود: رويكرد به كار گرفته ش//ده از سوي آمري//كا در س//وريه موجب كمرنگ شدن زمينه تفاهم جريانهاي داخلي در س//وريه و امي//دواري گروهه//اي مسلح از جمله تروريستها به راهحل نظامي شد.

دبير ش//وراي عال//ي امنيت ملي عن//وان كرد: دخالت نظامي توس//ط دول//ت جديد آمريكا در س//وريه به بهانهه//اي واه//ي، پيمودن مس//ير شكستخورده و نادرست گذشته در عراق و افغانستان بوده و بهطور قطع فرجامي جز هزيمت مجدد براي اين كشور به دنبال نخواهد داشت.

ش//مخاني افزود: هرگونه حضور نظامي و اش//غال خاك سوريه بدون هماهنگي با دولت قانوني اين كشور به بهانه مبارزه با تروريس//م مصداق تعدي به حاكمي//ت ملي و تماميت ارض//ي اين كش//ور ب//وده و خاف قواني//ن ش//دهبينالملل//ي اس//ت. الكس//اندرالورنتيف فرستاده وي//ژه رييسجمهور روس//يه نيز در اي//ن ماق//ات ب//ا حماي//ت از نقش س//ازنده جمهوري اسامي ايران در روند سياس//ي ايجاد صلح در سوريه خاطرنش//ان كرد: مسكو همچنان به اق//دام نظامي عليه تروريس//تها و كساني كه به راهحل سياسي پايبند نباشند، متعهد است و مبارزه بيامان با عناصر داعش//ي و جبهه النصره و گروهه//اي مرتبط با آنان را در كنار پيگيري مس//يرهاي سياس//ي ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.