دولت با خرد جمعي ناممكن را ممكن كرد

معاون حقوقي رييسجمهور:

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

مع//اون حقوق//ي رييسجمهور گفت: دولت يازدهم با خرد جمعي، تي//م اقتصادي قوي و مديران اليق هم//ه ناممكنه//ا را ممك//ن كرد. حجتاالسام مجيد انصاري گفت: اين دولت با انديش//ه و پركاري در زماني كه تيرهاي كينه و حسادت ك//ه بيامان بر س//رش ميباريد، با اميد ب//ه خدا و حماي//ت مردم در چارچوب سياستهاي نظام حركت ك//رد و امروز اي//ران امنتر از همه كش//ورهاي منطقه و حتي اروپا، با اقتصادي باثب//ات و آرامش و اميد در س//پهر سياس//ت اس//ت. معاون حقوقي رييسجمهور ادامه داد: اين دولت مي//دان را براي نقشآفريني جوانان در عرصههاي دفاعي، دانش بني//ان و هم//ه بخشه//ا بازكرده است. انصاري با اش//اره به موضوع حقوقه//اي نامتع//ارف و اقدامات دولت يازدهم در اين راس//تا افزود: مجموع اين حقوقهاي نجومي 23 ميلي//ارد تومان بود ك//ه همه اين مبلغ به بيتالمال بازگشت. معاون حقوقي رييسجمهور با بيان اينكه دول//ت يازدهم فرهنگ عذرخواهي و صبوري را در كشور نهادينه كرد، گفت: مديرعام//ل راهآهن با وجود آنك//ه در تصادم قطارها مقصر نبود ام//ا به احترام مردم اس//تعفا كرد و همچنين هيچ دولتي همانند دولت يازدهم زير هجمهه//ا و تخريبها قرار نداش//ت و اي//ن دولت مظلوم رسانهاي، پيروز بيرون آمد و كارنامه درخشاني دارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در س//ه سال و چندماه گذشته رييسجمهور در يك كارزار س//خت تمام عيار اداره قوه مجريه را ب//ا صاب//ت، صب//وري، تكيه بر تجربه، مش//ورت و دان//ش برعهده گرفت و تاش كرد كشور را از پيچ خطرناك عبور دهد. معاون حقوقي رييسجمه//ور، ذخيره كمتر از 18 روزه نيازهاي غذايي استراتژيك در كش//ور، افزايش هزينههاي جاري، اقتص//اد وابس//ته به نف//ت، تزريق نقدينگ//ي و عدالت توزيعي و تورم 44 درصدي را بخش//ي از وضعيت ناگ//وار اقتص//ادي در زم//ان روي كارآم//دن دولت يازدهم برش//مرد و گف//ت: كارشناس//ان اقتص//ادي پيشبيني ميكردند كه تورم س//ه رقمي شود.

انص//اري ادام//ه داد: جالب اين است همه كساني كه دستاوردهاي دولت را زير سوال ميبردند، ادعاي واليتمداري ميكردند و اين درحالي اس//ت كه دولت فراجناحي تدبير و اميد ب//ه بيتوجهي به دس//تورات واليت فقيه متهم ميش//د اما آنان نپرسيدند مگر مقام معظم رهبري بر متوسط رشد هشت درصدي در كشور، نرخ تورم و بيكاري تك رقمي و اقتصاد مقاومتي كه مردم خود بر سر سفره توليداتش//ان بنشينند، تاكيد نك//رده بودند.معاون حقوقي رييسجمهور تاكيد كرد: مفتخريم ك//ه امروز به همه اين سياس//تها در دولت تدبير و اميد توجه ش//د و موفق شديم جشن خودكفايي گندم بگيريم و باوج//ود اينكه ميگفتند برجام يعني هيچ اما يك س//ال بعد از توافق هستهاي توليد و صادرات نفت كشور به ميزان قبل از تحريمها بازگش//ت و در توليد گاز و نفت در پ//ارس جنوبي از قط//ر و در غرب كارون از عراق پيشي گرفتيم.

وي با اش//اره ب//ه اتهامات يكي از روزنامهه//ا مبني بر دس//تكاري آمارها توس//ط دولت، اظهار داشت: آيا گازرساني به 95 درصد روستاها، صفر شدن هزينه درمان و غربالگري س//رطان در مازندران، خريد 11/5 ميلي//ون تن گندم از كش//اورزان و ركورد يك ميليون و 600 هزار تن توليد شكر دستكاري آمار است.

مع//اون حقوق//ي رييسجمهور تصري//ح ك//رد: كارشناس//ان مركز آمار همان كارشناسان دولت قبلي هس//تند و با همان شاخصها، آمار خود را منتشر ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.