مسكو به تعهدات خود در قبال S-300 پايبند بوده است

مدير اجرايي روستك:

Jahan e-Sanat - - News -

ايلن/ا- مدير اجرايي ش//ركت »روستك« اعام كرد مس//كو به تمامي تعهدات خود در قبال قرارداد تحويل سامانههاي دفاع هوايي S-300 به ايران عمل كرده است. سرگئي چميزوف اعام كرد روسيه به تمامي تعهدات خود در خصوص قرارداد تحويل س//امانههاي دفاع هوايي003-S به ايران پايبند بوده است.

وي در نشستي با والديمير پوتين رييسجمهور روسيه تصريح كرد روستك به تمام تعهدات خود با ايران براي تحويل سامانه دفاع هوايي S-300 كاما پايبند بوده و اين سامانه بهطور كامل به ايران تحويل داده ش//ده است. ايران از س//ال 2007 ميادي ضمن عقد قراردادي با روسيه خواهان خريداري س//امانه دفاع هوايي003-S بوده است. روس//يه با توجه به تحريمهاي بينالمللي علي//ه ايران در مقطعي از تحويل اين سامانه به ايران خودداري كرد كه با توافق هستهاي ايران با كشورهاي 5+1 رييسجمهور روسيه دستور واگذاري سامانه دفاع هوايي S-300 به ايران را صادر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.