توهين به شئونات اسالمي از طرف فرد منتسب به ستاد روحاني

شريعتمداري محکوم كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- رييس ستاد انتخاباتي حسن روحاني با انتشار متني، توهين به ش//ئونات اس//امي از ناحيه فردي منتسب به ستاد اين كانديداي انتخابات رياس//تجمهوري را محكوم و بر برخورد قاطع با وي تاكيد كرد. شريعتمداري خطاب به رييس ستاد ايام نوشت: به قرار اطاع قرائت متن طنزآميزي در اجراي برنامه افتتاحيه آن ستاد دور از شئون مذهبي و خارج از ضوابط تبليغاتي س//تادهاي تبليغاتي جناب آقاي دكتر حسن روحاني بوده و موجب جريحهدار شدن احساسات برخي علما و متدينين نيز شده است. از آنجا كه دفاع از حريم قدسي ائمه معصومين عليهمالس//ام وظيفه يكايك مسلمانان اعم از اصاحطلب و اعتدالگرا و اصولگرا است، شايسته است فورا با فرد خاطي قاطعانه برخورد شده و از هرگونه فعاليت احتمالي وي در ستاد جلوگيري به عمل آيد. اين در حالي است كه امام جمعه ايام در پي اهانت مجري به ساحت امام رضا)ع(، امروز را عزاي عمومي اعام كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.