حمايت هلسينكي از گسترش همكاريهاي اتحاديه اروپا با ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايرن/ا - مجيد تختروانچي،معاون اروپ//ا و آمريكاي وزارت امور خارجه كه به دعوت پيتر استانلود، قائممقام وزارت امور خارجه فناند و در چارچوب رايزنيهاي سياس//ي به هلس//ينكي سفر كرده است با اين مقام فناندي ديدار و درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقهاي و بينالملل//ي گفتوگو كرد. قائممقام وزير امور خارجه فناند اظهار داش//ت: طي سالهاي اخير شاهد ش//كلگيري روابط قوي ميان دو كش//ور بودهايم. استانلود با اش//اره به مبادله هياتهايي در سطوح و زمينههاي مختلف ميان دو كشور، خاطرنشان كرد: اخيرا موافقتنامه همكاريهاي گمركي به امضا رسيد و قرار است به زودي موافقتنامه حملونقل هوايي نهايي و آماده امضا شود. وي افزود: برجام يك توافق چندجانبه است و بايد مورد احترام و رعايت همه طرفها قرار گيرد. مقامات اروپايي نش//ان دادهاند خواس//تار حفظ و اجراي كامل برجام هس//تند و هلسينكي از گسترش همكاريها و تعامات ميان ايران و اتحاديه اروپا حمايت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.