با برجام موقعيت آمريكا امنتر است

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- يك نماين//ده دموكرات كنگره آمري//كا تاكيد كرده كه آمريكا با وجود توافق هس//تهاي ايران در موقعيت امنتري قرار دارد. اريك سوالول تاكيد كرد توافق هستهاي، مهمتر از ايرانيان آزاد شده اس//ت و آمريكا هماكنون در موقعيت امنتري قرار دارد. عضو كميته اطاعاتي مجلس نمايندگان در گفتوگو با نشريه ديليكالر گفت: با وج//ود اينكه دولت اوباما ايرانياني را از زن//دان آزاد كرد كه به ايفاي نقش حساس در برنامه تسليحات هستهاي تهران متهم شده بودند، آمريكا هماكنون در موقعيت بسيار امنتر قرار دارد. نماينده دموكرات كاليفرنيا گفت: هماكنون دونالد ترامپ مجبور است تنها با يك دشمن هستهاي )كره شمالي( و نه دو دشمن مقابله كند. وي افزود: ميدانيد كه ما ني//ز زندانيان خود را بازگردانديم، فكر ميكنم ميدانيد كه ما ميتوانس//تيم بهتر اين مساله را حل كنيم اگر گزارشهاي مربوط به وكاي دادگستري و ماموران اف آي درست باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.