اقدام تروريستي تحت پيگرد قانوني قرار گيرد

روحاني در پيامي به نخستوزير پاكستان:

Jahan e-Sanat - - News -

پايگاه اطالعرس/اني دولت- رييسجمهور در پي شهادت 10 تن از مرزبانان كش//ورمان در مرز ميرجاوه، در پيامي به نخس//توزير پاكس//تان، ضمن ابراز نگراني عميق و تاسف شديد از تكرار تعرضات تروريستي از خاك پاكستان به خاك جمهوري اسامي ايران، از وي خواست براي حفظ و ارتقاي روابط خوب و برادرانه دو كشور دستور دهد مس//ببان اين اقدام تروريستي تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و به محكمه عدالت س//پرده شوند. وي در اين نامه نوشت: »جمهوري اسامي ايران همواره ثبات، امنيت و رشد و شكوفايي پاكستان را دستور كار اصلي خود در روابط با كشور دوست و همسايه پاكستان ميداند و از اينكه بارها توسط اشرار مسلح و تروريستهاي اجارهاي از خاك پاكستان مورد تعرض قرار ميگيرد بسيار متاسف است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.