برخورد با حرمتشكني در فضاي مجازي

دادستان كل كشور خبر داد؛

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- حجتاالس//ام منتظري ضمن هش//دار ب//ه كانديداها و ه//واداران آنه//ا از رصد مس//تمر فضاي مجازي خب//ر داد و گفت: به دادستانهاي سراسر كشور توصيه كردهايم رسانههاي فضاي مجازي را اعم از سايتها يا ساير رسانههايي كه به صورت الكترونيك فعاليت ميكنند، رصد كنند. وي افزود: چنانچه هر سايتي محتواي مجرمانه داشته باشد، اگر اقدامات آن مشمول كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه باشد از آن طريق يا اگر مساله فوريت داشته باشد از طريق دادس//تانها با حكم قضايي برخورد خواهد شد. دادستان كل كشور خاطرنش//ان كرد: با هر س//ايتي كه در فضاي مجازي حريمشكني و حرمتش//كني كند و اخالي در امر س//امت انتخابات ايجاد كند و مرتكب تخلف و جرم شود، قطعا و قاطعانه برخورد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.