شوك دالر در كمين بازار

سرنوشت ارز پس از انتخابات؛

Jahan e-Sanat - - News -

بدون شك نتيجه انتخابات رياستجمهوري پيش رو، تاثير زيادي بر وضعيت اقتصاد كشور خواهد داشت. برنامه و روشي كه پيروز اين انتخابات، براي اداره كشور در پيش خواهد گرفت بر شرايط بازارهاي مختلف تاثيري جدي خواهد گذاشت.

قيمت دالر آمريكا يكي از مولفههاي مهم اقتصادي است كه بخش عمدهاي از فعاالن اقتصادي گوشبهزنگ نشانههاي تغيير آن هستند تا برنامههاي واحد اقتصادي خود را با آن هماهنگ كنند. به اعتقاد اغلب كارشناسان صرفنظر از نتيجه اين انتخابات، بازار دالر، پس از 29 ارديبهش//تماه راهي بهجز افزايش قيمت نخواهد داشت اما اين افزايش قيمت، ميتواند با توجه به اينكه چه كسي پيروز انتخابات اس//ت متفاوت باشد. چنانچه مردم بار ديگر به حسن روحاني اعتماد كرده و س//كان اداره كشور را به وي بسپارند، ميتوان اميدوار بود كه با ادامه برنامههاي دولت وي، در راستاي كاهش نرخ تورم، كمترين افزايش قيمت دالر را ش//اهد باشيم. ناگفته نماند كه در صورت پيروزي روحاني برنامه بانك مركزي براي تكنرخي كردن ارز و حذف رانت ارزي، ممكن است در تابستان امسال اجرايي شود. تكنرخي شدن قيمت ارز، موجب خواهد شد كاالهايي كه در حال حاضر با نرخ دالر مبادلهاي قيمتگذاري ميشوند دچار افزايش قيمت زيادي شوند. از آنجا كه از تيم اقتصادي و برنامههاي ساير كانديداها تصوير روشني در دست نيست بهدرستي نميتوان سرنوشت قيمت دالر را در صورت پيروزي آنها پيشبيني كرد اما روشن است كه ساير كانديداها كمتر از حسن روحاني به كاهش نرخ تورم و تنشزدايي در سياست خارجي اعتقاد دارند؛ يعني بهراحتي ميتوان پيشبيني كرد كه حضور كانديداهاي اصولگرا در پاستور، با افزايش نرخ تورم و تنش در سياست خارجي همراه خواهد بود.

تنش در روابط خارجي، اميد فعاالن اقتصادي از به ثمر نشستن نهال برجام را كاهش داده و باعث التهاب شديد در بازار دالر خواهد شد.

از سويي در شرايط فعلي دولت با افزايش عرضه جلوي افزايش نرخ دالر را گرفته است و به گواه تجربه، سياستهاي دستوري براي پايين نگهداشتن قيمت دالر نيز نميتواند راهكار حل اين مشكل باشد و تنها تاثير مقطعي خواهد داشت. گفتني است در صورت كنترل قيمت دالر با اينگونه روشها، پس از گذشت چند سال بايد منتظر شوك دالري ديگري در كشور و افت ناگهاني ارزش داراييهاي مردم باشيم. با در نظر گرفتن تحليل فوق مبني بر افزايش قيمت دالر، خريد سهام شركتهايي كه عمدتا صادركننده كاال بوده يا آن دسته از شركتها كه داراييهاي ارزي قابلتوجهي دارند، ميتواند بهترين گزينه سرمايهگذاري در بورس باشد. گفتني است سرمايهگذاران ترجيح ميدهند براي در امان ماندن از ريسك تغيير سياست خارجي كشور )در اثر تغيير رييسجمهور( و بازگشت تحريمها، در خريد سهام شركتهايي كه در صورت بازگشت تحريم، با مشكل جدي مواجه ميشوند با احتياط بيشتري رفتار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.