استقرار كربانكينگ در بانك صنعت و معدن

Jahan e-Sanat - - News -

سامانهيكپارچهبانكداريمتمركز ‪(core banking)‬ در بانك صنعت و معدن استقرار يافت.

به گ//زارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صنعت و مع//دن، احمد آه//ي، مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانك صنعت و مع//دن گفت: با توجه به تكليف مجمع عمومي بانك در خصوص اس//تقرار سامانه راهكار جامع بانكداري متمرك//ز ‪(core banking)‬ و تاكيد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اس//المي ايران در اين زمينه، اين اقدام بزرگ انجام شد.

مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانك صنعت و معدن با بيان اينكه سامانه جديد راهكار جامع بانكداري متمركز اين بانك با مشاركت همهجانبه مديران و كارشناسان و شركت پيمانكار)توسن( براي كسبوكار تخصصي و توس//عهاي بانك، تهيه و سفارشيس//ازي شده است، تاكيد كرد: اين بانك طي يك فرآيند حدود سه ساله ضمن مهاجرت از كليه سيستمهايمجزاوغيريكپارچهشاملخدماتبانكداريخرد،سيستمهاي مشتريان )سه زير سيستم مجزا(، زير سيستمهاي مالي شامل حسابداري و دفتر كل، زير سيستم اعتبارات اسنادي ارزي، تسهيالت ارزي، اعتبارات اس//نادي ريالي، ضمانتنامههاي ريالي و ارزي، سامانههاي گزارشگيري غيريكپارچه موجود و. . .، سامانه جديد راهكار جامع بانكداري متمركز خود را راهاندازي كرد.

آهي تاكيد كرد: همراه با استقرار سامانه جديد، فرآيند اعطاي تسهيالت بانك مشتمل بر بخشهاي پذيرش، ارزيابي، نظارت، وصول مطالبات و حقوقيبهصورتكاملمبتنيبرسامانهنوينفرآيندكسبوكار)SMPB(، به صورت الكترونيكي براي اولين بار در كش//ور پيادهس//ازي شد و مورد بهرهبرداري قرار گرفت. آهي تصريح كرد: س//امانه جديد بانك از حيث درجهمكانيزاسيونفرآيندهايكسبوكار،سطحيكپارچگي،سرعتتوليد و استفاده از تكنيكهاي جديد مانند ،BPMS در كشور بينظير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.