انتقال تسويه حسابهاي ايران از جنوب خليجفارس به روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي از انتقال تسويه حسابهاي ايران از جنوب خليجفارس به روسيه و تركيه خبر داد و گفت: تسويه مبادالت خارجي كشور به تدريج به ساير كشورها منتقل ميشود.

ولياهلل سيف از تصميم جديد براي انتقال تسويهحسابهاي ايران از كشورهاي جنوب خليج فارس به روسيه و تركيه خبر داد و گفت: به تدريج و براي سهولت ارائه خدمات بانكي و تسويه مبادالت خارجي كشور، تسويه حسابهاي بينالمللي ايران از كشورهاي جنوب خليجفارس به روسيه، در حال انتقال است.

رييس كل بانك مركزي به مهر گفت: اين كار در گذش//ته به دليل س//هولت عمل در كش//ورهاي جنوب خليج فارس صورت ميگرفت و تمركزي در آنجا به وجود آمده بود اما در شرايط فعلي، اين كار در حال متنوع شدن است؛ به نحوي كه بخشي از تسويهحسابهاي بينالمللي از طريق تركيه و بخش ديگري از آن توسط كشورهايي كه تا به حال فعال نبودند، انجام ميشود.

وي تصريح كرد: در مذاكراتي كه با روسها داشتيم، اين زمينه وجود دارد كه بخشي از اين مكانيسم تسويه به بانكهاي اين كشور منتقل شود و اين اقدامي است كه به تدريج بانكها در حال انجام آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.