رتبه دوم سهم بازار تعداد تراكنشهاي پذيرندگي به بانك پارسيان رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

بانك پارس//يان با س//هم 7/91 درصدي از كل تع//داد تراكنشهاي پذيرندگي شبكه پرداخت، رتبه دوم را در بين تمامي بانكها كسب كرد. براس//اس گزارش ش//اپرك مربوط به بهمنماه 95 كه به تازگي منتشر شده، بانك پارسيان با كسب سهم 8/20 درصدي از تعداد تراكنشهاي كارتخوانهاي فروشگاهي، سهم 12/90 درصدي از تراكنشهاي پذيرش اينترنتي و سهم 3/96 درصدي از تراكنشهاي موبايلي، از نظر سهم از تع//داد تراكنشهاي ابزارهاي پرداخت رتب//ه دوم را در ميان 34 بانك و موسسه اعتباري مجاز كسب كرده است.

با توجه به رش//د تراكنشهاي موبايلي در س//الهاي آينده، عملكرد بانك پارسيان در حوزه بانكداري الكترونيك رشد قابل توجهي يافته و اين نشاندهنده مزيت نسبي و توان اين بانك براي حضور موثر و گسترده در بازار و صنعت پرداخت است.

اندازهگيري ميزان تمرك//ز در بازار بانكهاي پذيرنده تراكنشها، نشان ميدهد كه بانك پارسيان از جمله بانكهايي است كه بيشترين نفوذ و حضور را در بازار ابزارها و تراكنشهاي بانكي دارد و ابزارهاي اين بانك حضور و گستردگي فراواني را در فروشگاهها و بين كاربران داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.