ترامپ نسبت به تشديد تحريمها علیه پیونگيانگ هشدار داد؛ همسوییپکنباواشنگتن

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

واش//نگتن در پي يك نشس//ت وي//ژه ميان مقامهاي ارشد اين كشور درباره مساله كرهشمالي اعالم كرد قصد دارد طي چند روز س//امانه دفاع موشكي خود را در كرهجنوبي فعال و تحريمهاي اقتصادي عليه كرهشمالي را تشديد كند.

به گ//زارش خبرگزاري فرانس//ه، اين بيانيه دولت آمريكا همزمان با افزايش نگرانيها درباره پيشرفتهاينظاميكرهشماليمنتشرشدهاست. قراربوددولتآمريكابراساسبرنامهريزيهاياوليه خود س//امانه تاد را در كرهجنوبي تا اواخر س//ال 2017 راهاندازي كند. بسياري از مردم كرهجنوبي از اين طرح ناراضي بوده و عليه آن تظاهرات برگزار كردند. فرمانده واحد فرماندهي اقيانوسيه ارتش آمريكا در سخناني به نمايندگان كنگره اين كشور گفت:سامانهتاددرچندروزآيندهعملياتيخواهد شد تا با استفاده از آن بهتر بتوانيم از كرهجنوبي در مقابل تهديد فزاينده كرهشمالي دفاع كنيم. دريادار هري هريس تاكيد كرد: اين سامانه طوري طراحي شده تا رهبر كرهشمالي را نه به زانو بلكه سر عقل آورد. دولت آمريكا بعد از نشست ويژهاي با حضور تمام 100 س//ناتور آمريكايي و چندين مقام ارش//د ديگر به اع//الم راهبرد دونالد ترامپ درباره كرهشمالي پرداخت. در اين نشست كه از لحاظعرفسياسياقداميغيرعادياستحاضران بيانيه مشتركي را درباره لزوم مواجهه با تهديدات امنيتي صادر كردند.

در بيانيه مشترك منتشر شده از سوي وزير خارجه آمريكا و همچنين وزير دفاع و مدير آژانس اطالعات ملي اين كشور نوشته شد رويكرد و هدف رييسجمهورآمريكادرقبالكرهشماليتحتفشار قرار دادن كرهشمالي به منظور برچيدن برنامههاي هستهاي،موشكبالستيكواشاعهتسليحاتخود از طريق ش//ديدتر كردن تحريمهاي اقتصادي و پيگيري تدابي//ر ديپلماتيك نزد همپيمانان و ش//ركاي منطقهاي ماس//ت. اين در حالي است كه آمريكا پيش از اين تحريمهاي شديدي عليه كرهشمالياعمالكردهبود.يكمقامكاخسفيدنيز گفت:يكيازگزينهها،گزينههايمدنظربازگشت كرهشمالي به فهرست پشتيبان تروريسم وزارت خارجه است. تشديدفشارچينبركرهشمالي فشارهاي بينالمللي بر كرهشمالي بر سر برنامه هستهاي اين كشور شدت گرفته است. به گفته مقامات آمريكايي، چين، كرهشمالي را به تحريم تهديد كرده است. سران روسيه و ژاپن نيز رهبر كرهشمالي را به خويشتنداري فراخواندهاند. وزير خارجه آمريكا اظه//ار كرد، چين به صراحت به رهبري كرهش//مالي گفته اس//ت اگر اين كشور بار ديگر دس//ت به آزمايش هستهاي بزند، پكن تحريمهاي//ي يكجانبه عليه كرهش//مالي وضع خواهد كرد. به گفته ركس تيلرس//ون، مقامات چين ارسال چنين پيامي به كرهشمالي را تاييد كردهاند. چين آخرين پشتيبان مهم و قدرتمند كرهشمالي محس//وب ميشود. وي تصريح كرد: اين اقدام ش//اهدي اس//ت بر اين مدعا كه چين آم//اده همكاري ب//ا آمريكا در راس//تاي افزايش فشار بر كرهش//مالي است. اياالت متحده بر اين باور اس//ت كه چين از قدرت زيادي براي اعمال نفوذ بر كرهشمالي برخوردار است. آزمايشها و برنامه بحثبرانگيز موشكي و اتمي كرهشمالي از موضوعات محوري گفتوگوهاي اخير سران چين وآمريكابود.رييسجمورآمريكاوهمتايچينياو نزديك سه هفته پيش با يكديگر در فلوريدا ديدار و مذاكره كرده بودند. هر دو كشور در روزهاي اخير به كرهشمالي هشدار داده بودند از انجام اقداماتي تحريكآميز خودداري كند. تيلرسون گفت: طبق ارزيابيسازمانهاياطالعاتيوامنيتي،كيمجونگ اون، رهبر كرهشمالي فردي دچار ديوانگي نبوده بلكه احتماال فردي عقلگراست كه ميتوان با او بحث و مذاكره كرد.

-AFP صده//ا نوج//وان و ج//وان معترض فرانس//وي در ش//هرهاي مهم اين كش//ور از جمله ش//هر رن و پاريس تجمعهايي را به منظور اعمال مخالفتشان با هر دو كانديداي رياس//تجمهوري راه يافته به دور دوم انتخابات اين كش//ور برگزار كردند.

نزديك هزار نفر از اين جوانان معترض در ش//هر رن، در قالب كمپيني به نام »ما لياقت بهتر را داريم«، به خيابانها آمده و ش//عار ميدادند: نه لوپن نه ماكرون. نيروهاي پليس ضد شورش فرانس//ه از گاز اشكآور براي متفرق كردن اين معترضان و جلوگيري از دسترسي آنها به بخش تاريخي اين شهر استفاده كردند.

اين در حالي است كه همزمان با اين تظاهرات مارين لوپن، كانديداي راستافراطي و امانوئل ماكرون، كانديداي ميانهروي رياس//تجمهوري فرانسه كه به دور دوم انتخابات اين كشور راه يافتند نخستين تجمعهايشان بعد از دور اول انتخابات را برگزار كردند و به اين منظور لوپن به شهر نيس و ماكرون به حومه پاريس رفت.

جديدترين نظرس//نجيهاي انجام ش//ده بعد از دور اول انتخابات نشان دادند كه ماكرون در دور دوم به آساني لوپن را شكست ميدهد. همزمان پنجشنبه گذشته منابع وابسته به اتحاديه اروپا، لوپن را متهم به كالهبرداري پنج ميليون يورويي فراخوان سران روسيه و ژاپن در اي//ن ميان والديمير پوتين و ش//ينزو آبه، رهبر كرهش//مالي را به خويشتنداري و خودداري از دامن زدن به مناقشه هستهاي فراخواندند.

س//ران دولتهاي روس//يه و ژاپن در پي گفتوگوهاي خود در مس//كو اعالم كردند در راستاي تنشزدايي در مناقشه هستهاي كرهشمالي با يكديگر همكاري نزديك خواهند داشت. پوتين پيش//نهاد كرد گفتوگوهاي بينالمللي ششجانبه براي حل مناقشه اتمي كرهشمالي از سر گرفته شود.

كرهشمالي با وجود قطعنامههاي سازمان مل//ل در ماههاي اخير دس//ت ب//ه چندين آزمايش موش//كي زده و اي//ن قطعنامهها را نقض كرده است. شوراي امنيت سازمان ملل ديروز براي بررسي مساله كرهشمالي تشكيل جلس//ه داد. در حال حاضر آمريكا رياس//ت ادواري شوراي امنيت را بر عهده دارد و وزير خارجه آمريكا در اين نشست اياالت متحده را نمايندگي كرد. از پارلمان اروپا به منظور پرداخت حقوق به دستياراني كردند كه واقعا نماينده پارلمان اروپا نبودند.

پارلمان اروپا اعالم كرده رسوايي مشاغل ساختگي حزب جبهه ملي فرانسه براي اين نهاد حدود پنج ميليون يورو هزينه داشته است. منابع آگاه از هزينه اين رسوايي كه طي آن فردي

تهديد كرهشمالي به نابودي آمريكا و سياره زمين

از طرفي انجمن جوانان كرهشمالي تهديد كرد درصورتي كه واش//نگتن پيونگ يانگ را تهديد كند اين انجم//ن با پنج ميليون بمب هستهاي آمريكا را از روي زمين محو ميكند. ب//ه نوش//ته اينديپندنت، س//خنگوي كميته مرك//زي انجم//ن جوانان كيم ايل س//ونگ با اع//الم اين مطلب گفت كه در صورت هرگونه حمل//هاي از س//وي آمري//كا و همپيمانانش، پيونگ يانگ، س//ياره زمي//ن را نابود ميكند. اين انجمن همچني//ن تهديد كرد در صورت كوچكترين اقدام تحريكآميزي، س//ئول و واش//نگتن، پايتختهاي كرهجنوبي و آمريكا را نابود ميكند.

سخنگوي اين انجمن كه يك نهاد دولتي است اعالم كرد ما بايد براي جنگ و استفاده از پن//ج ميليون بم//ب هس//تهاي در نابودي بيرحمانه شياطيني كه هدفشان كشاندن ما به فاجعه هستهاي است آماده باشيم.

اي//ن تهديد در پي آن ص//ورت گرفت كه دول//ت آمريكا ب//ه امكان اق//دام نظامي عليه به عنوان يك معاون و فرد ديگري به عنوان باديگارد استخدام شده بودند، تاكيد دارند براساس اطالعات جديد حدود پنج ميليون يورو به پارلمان اروپا هزينه وارد شده است. اين در حالي است كه تحقيقات پيش از اين نشان داده بودند هزينه چنين اقدامي نزديك به دو ميليون يورو بوده است. كرهشمالي اشاره كرد.

دونالد ترامپ در مصاحبهاي از رييسجمهور چين به س//بب تالش//ش براي رفع نگرانيها درباره مساله كرهشمالي تشكر كرد و او را يك مرد خيلي خوب خواند كه به كشورش عشق م//يورزد. رييسجمهور آمري//كا گفت امكان بروز يك مناقش//ه بزرگ با كرهشمالي بر سر برنامههاي اتمي و موش//كي اين كشور وجود دارد اما او در تالش است راهحلي ديپلماتيك پيدا كند.

او در اين گفتوگو كه در كاخ سفيد انجام شد، گفت: اين احتمال هست كه كار ما به يك مناقشه عمده و واقعا بزرگ با كرهشمالي بكشد. صد درصد. با اين حال او افزود كه ميخواهد اين بحران را بهطور مس//المتآميز حل كند و دول//ت او مجموع//ه ت//ازهاي از تحريمهاي اقتصادي را در اي//ن ارتباط آماده ميكند در حالي كه گزينه نظامي را نيز رد نميكند.

او گفت: ما خيلي دوست داريم اين مساله ب//ه ص//ورت ديپلماتيك حل ش//ود اما خيلي دش//وار است. پيشتر يك مسوول كرهشمالي در مصاحب//هاي فاش ك//رد، پيونگ يانگ در گزارشهاي خود اغراق ميكند و زرادخانههاي اين كش//ور خيلي كمتر از چيزي اس//ت كه اعالم ميشود.

از طرفي رييسجمهوري آمريكا خواستار تجديدنظر در توافق تج//اري با كرهجنوبي و درياف//ت بهاي تجهيزات دفاع ضد موش//كي ارسالي به آن كشور شده است.

در حالي كه آمريكا برنامه نصب تجهيزات دفاع ضد موش//كي تاد THAAD در خاك كرهجنوبي را آغاز كرده اس//ت، دونالد ترامپ خواستار تغيير در شرايط تحويل اين تجهيزات به كرهجنوبي ش//ده و افزوده است كه در نظر دارد توافق وحش//تناك تجاري با كرهجنوبي را ي//ا برهم بزند يا دوب//اره آن را مورد مذاكره قرار دهد.

نصب ش//بكه دفاعي تاد براس//اس توافقي ص//ورت ميگي//رد ك//ه س//ال گذش//ته بين دول//ت باراك اوباما و دول//ت پارك گون-هه، رييسجمه//وري بركن//ار ش//ده كرهجنوبي امضا شد.

براساس اين توافق، كرهجنوبي موافقت كرد از توليد داخلي سيستمهاي موشكي خودداري ورزد و ب//ه ج//اي آن، از كمك آمريكا در اين زمينه برخوردار شود. هدف از نصب اين شبكه، تقويت بنيه دفاعي كرهجنوبي در برابر برنامه موشكي و هستهاي كرهشمالي بوده است.

تاكن//ون در اي//ن پرونده، پارلمان اروپا ح//زب لوپن را به سوءاستفادهحدود043 هزاريورومتهمكردهاست.اينپارلمان معتقد است حزب جبهه ملي فرانسه از بودجه اختصاص داده ش//ده براي فعاليتهاي پارلماني به منظور پرداخت حقوق دستيار شخصي لوپن و باديگارد وي، در فعاليتهاي حزبياش در فرانسه استفاده كرده است.

درشهررننزديكبه059تا0051تظاهركنندهدرمركز شهرتظاهراتكردند.زمانيكهحدود05 نفرازاينمعترضان تالش ميكرد ايستگاه آهن را اشغال كند، نيروهاي پليس با گاز اشكآور با آنها برخورد كردند و ناآراميها نيز در مركز شهر ادامه يافت و پليس مجبور به استفاده از هليكوپتر براي نظارتبرتجمعشد. تظاهركنندگانپالكاردهاييداشتندكه رويشان نوشته شده بود ما نه ماكرون و نه لوپن را نميخواهيم. يك پالكارد نيز نوش//ته بود: مارين لوپ//ن را اخراج كنيد نه مهاجران را. ديگر ناآراميها نيز در شهرهاي نانت و پايتخت فرانسه گزارش شد.

ماكرون در تجمع انتخاباتياش در حومه سارسل فرانسه پنجشنبه گذشته لوپن را متهم كرد به اينكه تمايلي به بازديد از چنين محلهاي ندارد و فرانسه جاي نفرت و انكار ديگران نيست. لوپن نيز در تجمع خود در نيس، ماكرون را متهم كرد كه كانديداي طبقه اليگارش است كه فكر ميكند فرانسه جايي است كه در آن ميتوان همه چيز را خريد و فروش كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.