افزايش هزينه بريتانیا براي خروج از اتحاديه اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

صدراعظم آلمان گفت مذاكرات مربوط به برگزيت نبايد مستقل از مذاكره بر سر تعهدات مالي بريتانيا نسبت به اتحاديه اروپا باشد. پرداخت تعهدات مالي بخشي از هزينه بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپاست.

محاسبه دقيق هزينه واقعي بريتانيا در اثر اجرايي كردن خروج از اتحاديه اروپا در حال حاضر ناممكن است اما برخي از اين هزينهها را ميتوان از هماكنون نيز ثبت كرد. يكي از اقالم بزرگ، تعهدات مالي بريتانيا در برابر كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست.

آنگال مركل از توهمات برخي از طرفداران برگزيت س//خن گفت. براساس اظهارات او، يكي از اين توهمات مربوط ميشود به تعهدات مالي بريتانيا در قبال اتحاديه اروپا. مركل عنوان كرد كه موضوع تعهدات مالي بريتانيا در برابر اعضاي اتحاديه بايد در همان مراحل اوليه مذاكرات مربوط به برگزيت مطرح شوند.

صدراعظم آلمان در مجلس آلمان گفت به باور ما نميتوان موضوع پايبندي بريتانيا به تعهدات مالي خود در برابر كشورهاي عضو اين اتحاديه را به بعد از مذاكرات مربوط به برگزيت موكول كرد. موضوع بر سر ميلياردها يورو تعهد مالي بريتانيا در برابر اتحاديه اروپاست؛ تعهداتي كه حتي پس از خروج بريتانيا از اين اتحاديه در سال 2019 نيز الزماالجرا هستند.

به گفته وي سه هدف در مذاكرات با بريتانيا نبايد ناديده گرفته شوند؛ نخست اينكه منافع شهروندان آلمان و همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست كه بايد در مذاكرات مربوط به برگزيت مورد توجه قرار گيرند. دوم اينكه اين مذاكرات نبايد در مجموع به زيان اتحاديه اروپا تمام شوند و سرانجام اينكه مناسبات اتحاديه اروپا با بريتانيا پس از خروج اين كشور از اين اتحاديه نميتواند از همان كيفيتي برخوردار باشد كه بين اعضاي اتحاديه اروپا حاكم است. اين به اين معناست كه بريتانيا نميتواند از همان حقوق و مزايايي برخوردار باشد كه براي كشورهاي عضو اتحاديه پيشبيني شده است.

مركل درباره اينكه برخي بريتانياييها گمان ميكنند با خروج از اتحاديه اروپا ميتوانند از مزاياي مناسبات با كشورهاي عضو اين اتحاديه بهره ببرند بيآنكه زير بار تعهد و الزامي بروند، گفت: فكر ميكنم برخي بريتانياييها دچار توهم هستند ولي دل بستن به اين توهمات تنها به معني اتالف وقت است.

صدراعظم آلمان گفت كه بسياري از طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در كارزار انتخاباتي پيش از رفراندوم سال گذشته مطرح ميكردند كه بريتانيا با خروج از اتحاديه اروپا ميتواند خود را از الزامات و تعهدات مالي رها ساخته و صرفا از نعمات ناشي از مناسبات با كشورهاي اروپا بهره ببرد. چنين چيزي صحت ندارد و موضوع پايبندي به تعهدات مالي از مذاكره بر سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا جدا نيست.

مركل از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواست در جريان مذاكرات مربوط به خروج بريتانيا از اين اتحاديه، رويكرد مشتركي را مبناي عمل خود قرار دهند. صدراعظم آلمان گفت كه شوراي اروپا با دنبال كردن سياستي مشترك ميتواند وحدت و اتفاق نظر خود را در برابر موضوع برگزيت نشان دهد.

در همين رابطه قرار شد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا امروز مواضع و سياست مشترك خود را در قبال برگزيت تدوين كنند. نتيجه مذاكرات كشورهاي عضو بايد اساس سياست و محورهاي مذاكره با بريتانيا را تشكيل دهد. كشورهاي عضو قرار است احتماال تا پايان ماه مي براي انجام مذاكرات مربوط به برگزيت به اتحاديه اروپا اختيارات الزم را واگذار كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.