دريافت پول از موسسات روسیه و ترکیه

Jahan e-Sanat - - News -

بازرس كل پنتاگون در حال تحقيق درباره مش//اور سابق امنيت ملي كاخ س//فيد اس//ت. هدف از انجام اين تحقيقات پاسخ به اين سوال است كه آيا مايكل فلين پيش از دريافت پول از دولتهاي خارجي مجوز آن را از سازمانهاي مربوطه دريافت كرده بود يا خير.

نماين//ده دموكرات كميته نظارت//ي مجلس نمايندگان، پنجش//نبه گذشته سندي را منتش//ر كرد كه به تحقيقات پنتاگون درباره اقدامات مايكل فلين اشاره داشت. اسنادي كه او منتشر كرد نشان ميدهند پنتاگون به فلين هشدار داده بود از دريافت پول از دولتهاي خارجي بدون داشتن مجوز اوليه خودداري كند.

نامه پنتاگون پس از آنكه فلين در سال 2014 پست خود به عنوان رييس آژانس اطالعات دفاعي را ترك كرد ارس//ال شده بود. گزارش ميشود كه او يك سال بعد حداقل 33 هزار دالر به عنوان حق سخنراني از شبكه راشا تودي روسيه كه به كرملين نزديك است پول دريافت كرد. او در يك مراسم مهماني شام سخنراني كرد و در جريان آن در كنار والديمير پوتين، رييسجمهور روسيه نشست.

كامينگز همچنين نامهاي غيرمحرمانه را منتشر كرد كه نشان ميدهد آژانس اطالعات دفاعي به كنگره اطالع داده بود كه فلين از قبل براي گرفتن حقالزحمه از دولتهاي خارجي مجوز درخواست نكرده بود و بعدا هم دريافت پولها را اعالم نكرده بود. او گفت: اين نامه ناقض ادعاي وكيل فلين است كه ميگفت درباره سفر مسكو با اين سازمان مشورت كرده بود. پيشتر در طول هفته گزارش شده بود كه كاخ سفيد به كميته نظارتي كنگره گفته است به درخواست براي آزاد كردن فايلهاي مرتبط با مايكل فلين عمل نخواهد كرد.

كميتهنظارتيمجلسنمايندگانكهكامينگزعضوآناست هم مشغول بررسي مبالغي است كه فلين به عنوان حقالزحمه دريافت كرده بود. فلين در ماه فوريه پس از گمراه كردن معاون رييسجمهور آمريكا در مورد محتواي مكالمات با سفير روسيه در آمريكا مجبور به استعفا شد.

دفتر تحقيقات فدرال آمريكا و دو كميته كنگره مشغول بررسي روابط فلين با روسيه هستند كه بخشي از تحقيقات وسيعتر در مورد ادعاهاي مربوط به تالش مسكو براي كمك به دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر 2016 است.

كميته نظارتي مجلس نمايندگان ميخواهد مطمئن شود كه آيا فلين هرگونه دريافت پول از روسيه و تركيه يا هر كشور ديگري را بهطور كامل فاش كرده يا نه. اين كميته درخواست كرده بود فرم تقاضاي فلين براي دريافت مجوز عبور امنيتي پيش از پيوستن به دولت در ماه ژانويه را ببيند اما كاخ سفيد اين درخواست را به وزارت دفاع ارجاع داد. كامينگز از اينكه كاخ سفيد حاضر نشده آن اسناد را تحويل دهد انتقاد كرد. او حتي گفت اگر مقامهاي دولت همچنان از تحويل اسناد مربوط به فلين خودداري كنند بايد به كميته نظارتي احضار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.