آمريكا هزينه استقرار سامانه تاد را بپردازد

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- وزارت دفاع كرهجنوبي در واكنش به اظهارات اخير ترامپ درباره هزينه استقرار سامانههاي تاد در اين كشور اعالم كرد. مواضع سئول در قبال س//امانه تاد تغيير نكرده است و آمريكا مسوول پرداخت هزينه اين سامانه است. مشاور امور خارجه كانديداي پيشتاز رياستجمهوري كرهجنوبي نيز در واكنش به اظهارات اخير دونالد ترامپ پرداخت هزينههاي سامانهتادراغيرممكنخواند. دونالدترامپگفتهبود،كرهجنوبيبايدهزينه مربوط به س//امانه دفاع موشكي يك ميليارد دالري تاد آمريكا در خاك خودش را بپردازد و در عين حال قصد دارد توافق تجاري وحشتناك آمريكا با كرهجنوبي را مورد مذاكره مجدد قرار داده يا آن را لغو كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.