ممنوعیت استفاده از برقع در ادارات آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC

پارلمان آلمان با تصويب قانوني استفاده از برقع در محل كار را ممنوع كرد. براساس اين قانون همچنين در اماكن عمومي نيز در صورت لزوم زنانبايدپوششچهرهخودرابردارند. نمايندگانپارلمانآلمانقانونحجاب كامل، يعني پوشش برقع براي زنان مسلمان را در محل كار و براي كارمندان دولتي ممنوع كرد. مجلس سفلي پارلمان آلمان نيز اقداماتي را براي مبارزه عليه عملياتهاي تروريستي اتخاذ كرد كه يكي از آنها بستن دستبند الكترونيكي براي افرادي است كه در ليست خطرناكها قرار دارند. در قانون تصويب شده پارلمان آلمان آمده است كه كاركنان دولتي بايد صورتشان كامال در محل كار پيدا باشد ولي پوشيدن برقع در امكان عمومي ممنوع نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.