نیميازاسكاتلنديهامخالفاستقاللکشورشان

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يك نظرسنجي جديد نشان داد، حدود نيمي از اسكاتلنديها با برگزارييكهمهپرسياستقاللديگردركشورشانمخالفند. نظرسنجي انجام شده از سوي موسسه »يو گاو« كه نتايج آن در نشريه تايمز منتشر شد، نشان داد كه محافظهكاران وابسته به ترزا مي، نخستوزير انگليس با افزايش چشمگير حمايتها از خود روبهرو شده و در انتخابات آينده بيشتر از هر انتخابات ديگري در چند دهه گذشته خواهند توانست كرسيهاي بيشتري دراسكاتلندكسبكنندوهفتكرسيراازتصاحبحزبمليگراياسكاتلند تحت رهبري نيكوال استورجن خارج كرده و به خود اختصاص خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.