اردوغان، نامزد رياست حزب حاکم ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- يكي از مقامهاي ارشد حزب حاكم تركيه پنجشنبه گذشته اعالمكرد،حزبحاكمدركنگرهفوقالعاده12 مي)13 ارديبهشت(رجب طيب اردوغان را نامزد رهبر حزب آك پارتي اعالم خواهد كرد.

رجب طيب اردوغان هم پيشتر گفته بود كه فورا پس از اعالم نتايج رفراندوم 16 آوريل براي احياي عضويت در حزب حاكم عدالت و توسعه موسوم به آك پارتي اقدام خواهد كرد. اما او گفته بود پست او به عنوان رييس حزب از سوي مقامهاي حزب تصميمگيري خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.