درخواستواشنگتنبرايافزايشفشارعلیهروسیه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نماينده آمريكا در شوراي امنيت سازمان ملل ضمن درخواست براي افزايش فشارها بر روسيه مدعي شد، مسكو مانع ارسال كمكهاي بشردوستانهبرايمردمسوريهميشود.نيكيهيليگفت:بسياريازشماها اعالم كرديد كه بايد فشار بر دولت سوريه اعمال كرد ولي اينچنين نيست و بايد فشارهايي را بر روسيه وارد كنيم چراكه اين كشور به حمايت از دولت سوريه ادامه ميدهد. مسكو به دولت سوريه اين اجازه را ميدهد جلوي كمكهاي بشردوستانه براي مردمي كه به آن احتياج دارند را بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.