تايید حكم حبس ابد براي ريیسجمهور سابق چاد

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز-دادگاهجناييويژهاتحاديهآفريقاحكمحبسابدرييسجمهور سابق چاد را تاييد كرد. هيسنهابره، رييسجمهور سابق چاد كه در سال 2016 به حبس ابد محكوم شده بود، پنجشنبه گذشته با تاييد اين حكم توسط دادگاه جنايي ويژه آفريقا در داكار، پايتخت سنگال راهي زندان شد. وي به دليل جنايت عليه بشريت، بازداشتهاي غيرقانوني، جنايت جنگي و شكنجه به حبس ابد محكوم شده است. هابره همچنين به پرداخت 82 ميليارد فرانك CFA و مصادره تمامي اموالش محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.