کشتهشدن2 سربازآمريكاييدرافغانستان

Jahan e-Sanat - - News -

AFP - پنتاگون اعالم كرد پنجشنبه شب گذشته دو سرباز آمريكايي در افغانس//تان كشته ش//دند. پنتاگون اعالم كرد دو نظامي آمريكايي در درگيريهاييباتروريستهايوابستهبهگروهداعشدرافغانستانكشتهشدند. جفديويس،سخنگويپنتاگوندربيانيهاياظهاركرد:دونظاميآمريكايي درمنطقهننگرهارافغانستانپيعملياتيعليهداعشكشتهشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.