معاون اجرايي سازمان بورس تشريح كرد؛ 3 برنامه افشاي سريع اطالعات

Jahan e-Sanat - - News - بينالملل

نوآوريهايي كه به تازگي در حال شگلگيري است و دانش و توانايي كه شركتهاي ما در اين حوزه وارد كردهاند بس//يار فراتر از انتظاري است كه در بازار انتظار ميرفت. سيد احمد عراقچي، معاون اجرايي س//ازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگوباسنا،باتاكيدبراينكهيكيازموضوعات و جنبههاي مهم بازار سرمايه حوزه IT و فناوري است، گفت: حوزه تكنولوژي يك تغيير پارادايم در تمام حوزهها دارد كه بهطور قطع حوزه بازارهاي مالي از جمله بازار س//رمايه ني//ز از اين موضوع مستثنا نيست. به گفته وي، جواناني كه در حوزه استارتآپها وارد شدهاند روشهاي سنتي را به چالش كشيدهاند و اين موضوع سازمان بورس را نيز تحت تاثير قرار داده اس//ت. عراقچي با اشاره به اينكه سازمان بورس از دو جنبه به تكنولوژي به خصوص اس//تارتآپها نگاه ميكند، تصريح كرد: يك س//ازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمايه اس//ت كه ملزم است بس//ترهاي الزم را در اين حوزه فراهم كند. اين موضوع يكي از دغدغههاي جدي سازمان بورس است كه بتواند فضا را براي نوآوري شركتهاي استارتآپي آماده كند. وي ادام//ه داد: بحث ديگري كه به موازات پيگيري ميشود موضوع همزماني يا همراستايي قوانين و مقررات و دس//تورالعملها با تكنولوژي است. در اين راستا تيم جديد مديريتي سازمان بورس رويكرد كلي تسهيل امور در همه زمينهها را كه حوزه آيتي هم مستثنا نيست، در پيش گرفته اس//ت. معاون اجرايي سازمان بورس تاكيد كرد: شعار امسال بحث حذف مجوزهاي زائد، تسهيل امور و كمك به نوآوري با استفاده از تكنولوژيها و حوزه فناوري اطالعات است. تقويتاستارتآپها عراقچ//ي با اش//اره به حضور ش//ركتهاي اس//تارتآپي در فيناس//تارز 2017 گف//ت: ش//ركتهاي دانشبنيان حاضر در فيناستارز امسال شگفتيس//از بودند. نوآوريهايي كه به

بورسه//اي آس//يايي در معامالت روز پنجش//نبه پ//س از اينكه رونمايي برنامه كاه//ش ماليات دول//ت آمريكا چندان به مذاق س//رمايهگذاران خوش نيامد از باالترين ركورد دو س//ال اخير عقبنشيني كردند. با اين همه دورنماي رشد جهاني و فروكش كردن نگرانيها نسبت به ريسكهاي سياسي در اروپا از بازارها حمايت كرده است. به گزارش ايسنا، شاخص اماسس//ياي بازارهاي سهام آسيا- اقيانوسيه جز ژاپن پس از اينكهاوايلمعامالت4/0 درصدكاهش يافت، تقريبا ثابت ماند. اين شاخص روز چهارشنبهبهباالترينركوردازژوئنسال 2015 به اين ط//رف صعود كرده بود. شاخص نيككي 225 ژاپن 0/2 درصد افتكرد.شاخصكسپيكرهجنوبي1/0 درصدرشدكرددرحاليكههانگسنگ در هنگكنگ 0/4 درصد و ش//اخص شانگهاي كامپوزيت 0/2 درصد صعود كردند. شاخص اساندپي/ اياسايكس 200 اس//تراليا ه//م 0/2 درصد صعود كرد. دورنماي بازارهاي آس//يا مطلوب به نظر ميرس//د و ركوردشكني اخير ش//اخص اماسسياي نش//ان ميدهد فضا براي رش//د بيش//تر وج//ود دارد. دونالد ترامپ، رييسجمه//ور آمريكا، روز چهارشنبه برنامه كاهش نرخهاي مالي//ات از 35 درص//د كنون//ي به 15 درصد براي ش//ركتهاي دولتي و براي ش//ركتهاي كوچك به 39/6 درصد و تازگ//ي در حال ش//كلگيري اس//ت و دانش و توانايي كه ش//ركتهاي ما در اي//ن حوزه وارد كردهاند بسيار فراتر از انتظاري است كه در بازار انتظ//ار ميرفت. وي با تاكيد بر اينكه توس//عه حوزه ابزارهاي مالي و شركتهاي دانشبنيان به عمق بيشتر بازار سرمايه و عمق معامالت كمك ميكند، گفت: شركتهاي دانشبنيان و نوپا يك چرخه عمر دارند كه در دنيا شناخته شده است. از بدو ش//روع كار تا زماني كه به مرحله IPO ميرسند مسيري را بايد طي كنند كه با همكاري و همت همكاران در فرابورس اين فرآيندها در حال تكميل اس//ت. صندوقهاي جسورانه وارد بازار سرمايه شدهاند، تابلوي SME ها و بازار ايده نيز قطعات اين پازل هستند كه با كمك اركان بازار س//رمايه بهخصوص فرابورس اين قطعات تكميل ميش//ود و اكو سيستم شكل ميگيرد. به گفته وي، در حوزه معامالت، اطالعرساني و تحليل بسترهايي در حال آمادهسازي است تا اين شركتها رشد كنند و در قالب عرضه اوليه سهام وارد بازار شوند. معاون اجرايي سازمان بورس با تاكيد بر اينكه در حوزه IT و تكنولوژي كار اصلي مقرراتزدايي است، گفت: در بدو امر از آنجايي كه بازار سرمايه نوپا بود و اركان شكل نگرفته بود سازمان بورس بسياري از كارها را برعهده داشت ولي در حال حاضر شاهد هستيم كه بازار سرمايه، فعاالن و كاركان به بلوغ رسيدهاند و كمكم امور به بازيگران بازار محول ميش//ود و س//ازمان به سمت نقش اصلي خود كه قانونگذاري، ايجاد نظم و نظارت اس//ت، بازميگردد. وي اين روند را به نوعي عقبنشيني از حوزههايي دانست كه س//ازمان بورس نبايد به آن ورود پيدا ميكرد و ادام//ه داد: از اين به بعد روي بحثهاي خاصي كه مربوط به سازمان بورس است تمركز خواهيم كرد. بهعنوان مثال كاري كه از قبل آغاز شده و در حال حاضر پرقدرتتر پيگيري ميشود نظارت ب//ر امنيت اطالعات اس//ت. عراقچي از فعاليت مرك//ز كنترل و نظارت بر امنيت اطالعات بازار س//رمايه در قالب يك مركز مستقل خبر داد و گفت: تمام توان سازمان بورس متمركز بر بخش نظارت است. وي ادامه داد: در بخش شركتهاي دانشبنيان نيز سازمان بورس از هر نوع كمك و حمايت دريغ نخواهد كرد و اميد است با كمك اين ش//ركتها در حوزه نوآوري بازار س//رمايه قدمهاي خوبي داشته شود. عملياتيشدنسامانهجديدمعامالت اينمقاممسولدرادامهبهبحثزيرساختهاي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: در اين حوزه فعال در س//ايه رفع تحريمهاي ظالمانه سال گذشته با شركت فراهمكننده سامانه معامالت )آتوس( قرارداد مج//ددي امضا كرديم و از همان مقطع كار روي بهروزرس//اني سامانه آغاز شد. به گفته وي، يك گروه كامل هفته گذشته از اين شركت ب//ه اي//ران آمدند و با ش//ركت مديريت فناوري در حال تحويل مراحل نهايي س//امانه معامالت هس//تند و البته پروژه سنگين است اما با همت همكاران به خوبي پيش ميرود و همين روزها سامانه تحويل گرفته ميشود و وارد فاز آزمايش ميش//ود كه البته فاز مهم و طوالني اس//ت و از اوايل تابستان عملياتي خواهد شد. عراقچي در پاسخ به سوالي درباره برنامههاي سازمان بورس براي كاهش زمان افشاي اطالعات ناشران گفت: در اين حوزه اقدامات سازمان بورس به سه بخش تقسيم ميشود. بخش اول بازبيني كدال از لحاظ فني اس//ت كه رايان بورس در حال بازنگري آن است تا سرعت و سهولت كار با اين سامانه افزايش يابد. سرويسهايي قرار است روي كدال طراحي شود كه ارائه اطالعات خام توسط شركت رايان بورس را راحتتر ميكند تا باقي شركتها از آن استفاده كنند. وي ادامه داد: بحث ديگر افشاي اطالعات جزييتر با فاصله زماني كمتر توس//ط شركتهاس//ت. سال گذشته افشاي آمار ماهانه توليد و فروش ش//ركتها مصوب شد كه اتفاق خوبي بود. هرچقدر آمار واقعي بيشتر و سريعتر منتش//ر ش//ود، ش//ايعات و خبرهاي غيرواقعي كمتر ميش//وند. معاون اجرايي سازمان بورس بحث ديگر را بازنگري قوانين دانس//ت و گفت: دس//تورالعمل افش//اي اطالعات و موارد مربوط در حال بازنگري است كه اگر در برخي قوانين، موضوعاتي وجود دارد كه با حذف و تسهيل آن به افشاي اطالعات كمك ميشود، بازنگري شود. وي درخصوص دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه نيز گفت: مهمترين پيام نمايشگاه نشان دادن استحكام بازارهاي مالي كشور است و اينكه همچنان مردم ميتوانند به بازارهاي مالي اعتماد كنند. عضو هياتمديره سازمان با اشاره به اينكه ممكن است در برخي بازارها مشكالتي ايجاد شود اما اين اتفاقها ذات بازار است، اظهار داشت: بايد تهديدها را به فرصت تبديل كرد و اگر در موضوعي نقطه ضعفي وجود دارد و خال قانوني است بايد برطرف شود. معاون اجرايي سازمان بورس معتقد است در فضاي نمايشگاه همه با هم فكر ميكنند و دستاوردهاي يكديگر را بررسي ميكنند و اين موضوع فرصت خوبي براي شناسايي نقاط ضعف و قوت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.