رشد بورسهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

همچنين مش//وقهايي را براي تشويق ش//ركتهاي آمريكايي به بازگرداندن سود خارجي به كشور پيشنهاد كرد. اما در اين برنامه يك صفحهاي كه از سوي دولت آمريكا بهعنوان بزرگترين كاهش مالياتي تاريخ توصيف شده است، هيچ جزيياتي درباره نحوه اجراي اين سياست بدون افزايش كسري بودجه مورد اشاره قرار نگرفته اس//ت. ب//ه گفته توموآكي شيشيدو، استراتژيست ارشد در شركت نامورا س//كوريتيز، همانطور كه انتظار ميرفت در واقع هيچ اطالعات جديدي وجودنداشتورييسجمهورآمريكاتنها شعارهاي انتخاباتي خود را تكرار كرد. در والاستريت، ش//اخص S&P500 روز چهارشنبه موفق نش//د رشد اوليه كه تحتتاثيرنگاهخوشبينانهبهدرآمدهاي شركتها داشت را حفظ كند و با 0/05 درصد كاهش بسته شد. طبق گزارش تامس//ون رويترز، برآورد ميش//ود در مجموع سود ش//ركتهاي S&P500 ب//همي//زان8/11 درصددرس//هماهه نخست سال ميالدي جاري رشد كرده كه بزرگترين رشد از سال 2011 بوده است. بازارهاي سهام جهان از نتايج دور نخستانتخاباترياستجمهوريفرانسه آرامش خاطر پيدا كرده و همچنين از نشانههاي رشد قوي اقتصاد جهاني در ماههاياخيرموردحمايتقرارگرفتهاند. به گفته الكس ولف، اقتصاددان ارشد در شركت استاندارد اليف اينوستمنت در هنگكنگ، اوجگيري تجارت جهاني به بازارهايسهامآسياكمككردهامااقتصاد آمريكا همچنان موضوع قابل توجهي در آينده خواهد ماند زيرا همچنان ابهاماتي نس//بت به سياستهاي مالي و تجاري اين كشور وجود دارد. وي در ادامه افزود: تقاضاي چين كند خواهد شد و تقاضاي اروپايي بهبود پيدا ميكند و در حالي كه رشد اقتصاد آمريكا كامال قوي مانده اما همچنانمشخصنخواهدبودآيااينروند ادامه خواهد يافت يا خير. رشد اقتصادي چين در س//ه ماهه ژانوي//ه تا مارس با س//ريعترين روند از اواسط سال 2015 تسريعشددرحاليكهكرهجنوبيازرشد قويتر از حد انتظار در سه ماهه نخست به دليل بهبود تقاضاي جهاني خبر داد. در مقابل به نظر ميرس//د رشد اقتصاد آمريكا آهسته شده است و اقتصاددانان انتظار دارند آمار توليد ناخالص اين كشور كهروزجمعهمنتشرميشود،نشاندهد اقتصادآمريكادرسهماههنخستامسال، 1/2 درصددرمقايسهبانرخ1/2 درصد در س//ه ماهه قبل توس//عه يافته است. ب//ا اين همه س//رمايهگذاران همچنان خوشبين ماندهاند و اين خوشبيني تنها به دليل احياي مس//تمر بازار اش//تغال در چند س//ال گذشته كه نرخ بيكاري را ب//ه پايينترين حد در يك دهه اخير رسانده، نبوده است. تحليلگران انتظار دارند آمار اقتصادي آينده آمريكا شامل فروش خودرو و نظرس//نجي از فعاليت بخش توليد رش//د بهتر از حد مطلوب را نشان دهد. همچنين تهديد تعطيلي دولت آمريكا هم پس از اينكه ترامپ از درخواستش از كنگره براي لحاظ كردن هزينه ساخت ديوار در مرز مكزيك در اليحه بودجه عقبنشيني كرد، كمرنگ شد.بازدهاوراقخزانه01 سالهآمريكااز ركورد053/2 درصددرروزچهارشنبهبه 2/314 درصد كاهش يافت. در بازارهاي ارزي، يورو همچنان از پيروزي امانوئل ماكرون، نامزد ميانهرو در دور نخس//ت انتخابات رياستجمهوري فرانسه مورد حمايت قرار گرفت. يورو از ركورد پايين 1/0856 دالر در روز چهارشنبه بهبود يافتو3090/0 دالرمعاملهشد.قراربود نشست سياست پولي بانك مركزي اروپا روزپنجشنبهبرگزارشودوسرمايهگذاران بهاحتمالعقبنشينياينبانكازتدابير محرك پولي در ماههاي آينده متمركز ش//دهاند. براس//اس گزارش رويترز به گفته منابع آگاه، اگرچه انتظار نميرود در اين نشس//ت تغييري صورت گيرد اما سياس//تگذاران زمينه را براي ارسال سيگنال كوچكي در ژوئن براي كاهش تدابيرمحركماليميبيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.