هشدار درباره انتشار اوراق در بازار غيررسمي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل فرابورس درباره گسترش انتش//ار اوراق مالي در بازار غيررس//مي هش//دار داد و گفت: افزايش انتشار اين اوراق به ايجاد يك بازار در س//ايه و فاقد نظارت منجر ميش//ود. امير هاموني در گفتوگو با ايرنا درباره انتشار انواع اوراق مالي بيان كرد: سال گذشته در بازارهاي ابزار نوين فرابورس شامل بازار بدهي، بازار صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله (ETF) و اوراق تس//هيالت مسكن، در مجموع082 هزارميلياردريالانواعاوراق تامين مالي منتشر شد. به گفته وي، اين اوراق در مجموع 60 درصد از ارزش كل معامالت فرابورس را تشكيل داد. هاموني توضيح داد: نگرانكننده است اوراقي داريم كه نه در بانك معامله ميشود نه در بورس بلكه در كوچه دست به دست ميچرخد. در واقع اين اوراق، بازار غيررس//مي دارد. اين مس//وول يادآوري كرد: بيش//تر اين اوراق در گذشته منتشر شده است كه به نكول)ناتوانيدراجرايتعهدات(ومشكل برخورد كرده و در نتيجه در بورس معامله نشدهاند. وي ادامه داد: اين اوراق مالي در تارنماها و مكانهايي كه هيچ نظارتي بر آنها نيست در حال معامله است. هاموني تاكيد كرد حجم اين اوراق غيررسمي در حال افزايش است و افزود: سياستگذاران مالي وظيفه دارند انتشار اوراق را نظاممند كنند. مديرعامل فرابورس اضافه كرد: بايد مراقببودبازارغيررسمي،بزرگنشودزيرا نرخاوراق،غيرشفافميشود.گفتنياست در ماههاي گذشته انتقادهايي نسبت به انتشار گسترده اوراق بدهي در بازار سرمايه مطرح ش//ده و برخي معتقدند بخش//ي از علت كاهش ارزش س//هام و معامالت بازار س//رمايه، ناشي از عرضه اين اوراق و سود باالي آنهاست. از سوي ديگر بعضي كارشناسان ميگويند عرضه اين اوراق در بازار سرمايه باعث شفافسازي معامالت اوراق ش//ده و در صورت اصرار بر خروج اين اوراق از بازار س//رمايه، امكان نظارت بر ميزان س//ود اين اوراق از بين ميرود كه براي نظام مالي كشور خطرناك است. به گفته شاپور محمدي، رييس سازمان بورسواوراقبهادارتاكنون41 ميلياردو 500 ميليون دالر انواع اوراق مالي اسالمي در بازار سرمايه كشور منتشر شده است. براساس گزارشها، نزديك به دو ميليارد و 200 ميليون دالر از اوراق منتشرشده به اس//ناد خزانه اس//المي )بابت تسويه بدهيهاي دولت( تعلق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.