پیروزی روحانی و جهانگیری

نخستين مناظره تلويزيونی انتخابات رياست جمهوری برگزار شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

ديروز، روز مهمي براي مردم و نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري كشورمان بود؛ روزي كه نامزدهاي مردم رخ در رخ يكديگر نشستند و وعدهها، برنامهها و عملكرده//اي يكديگ//ر را به چالش كش//يدند. سيدابراهيم رييسي، حس//ن روحاني، محمدباقر قاليباف، اس//حاق جهانگيري، مصطفي ميرسليم و مصطفي هاش//ميطبا هركدام با برنامهريزي و هدفي و با محوريت مسايل اجتماعي راهي سالن مناظره ش//دند و براي رويارويي با رقبا برنامههاي خود را ارائه كردند. برنامه و چرايي ورود جهانگيري به عرصه رقابتها از همان ابتدا مش//خص بوده و هس//ت. ديروز هم حضور پوشش//ي او و توافقش با رييسجمهور مش//هود بود و طبق برنامهاي كه اصالحطلبان داشتند، فضاي مناظره به نفع روحاني كشيده شد و او تا حد قابل توجهي توانست در مقابل رقبايش از خود دفاع كند. بررسیمشکلحاشيهنشيني حاشيهنش//يني كه پدي//دهاي اجتماعي و به عن//وان معضل اجتماعي ش//ناخته ميش//ود، به عنوان اولين سوال در مناظره انتخاباتي نامزدهاي رياستجمهوري مطرح شد؛ سوالي كه مصطفي ميرس//ليم به آن، اينگونه پاسخ داد كه مهمترين سرمايه كشور ما نيروي انساني است وبايد متناسب با ظرفيتهاي زيستي اين سرمايه توزيع شود. نقدرقبابهميرسليم حسن روحاني در پاسخ به پرسش مطرحشده مبني بر »طرح و برنامه چهار ساله براي مديريت و ساماندهي حاشيهنشيني و جلوگيري از رشد اين پديده« گفت كه يكي از مش//كالت اصلي ايران و حتي همه كشورها حاشيهنشيني است؛ كشوري را سراغ نداريم كه با اين پديده مواجه نباشد. او بيكاري و نبود درآمد كافي را به عنوان دو دليل اصلي و مهم پديده حاشيهنشيني در كشور عنوان كرد. روحاني، دليل بعدي حاشيهنشيني در كشور را مساله عدم تعادل برشمرد. اسحاق جهانگيري نيز با تاكيد بر اينكه حاشيهنشيني يكي از مهمترين آسيبهاي اجتماعي اس//ت كه بايد به آن توجه شود، تصريح كرد: در دولت يازدهم اين پديده را با برخورد بسيار علمي، دقيق و كارشناسي، سازماندهي كرديم. وي افزود: شورايي به معناي شوراي بازآفريني مناطق سكونتي مردم اعم از بافتهاي فرسوده، بافتهاي مياني و حاشيهنشيني ايجاد كرديم.

محمدباقر قاليباف در پاسخ به سوالي درباره حل مشكلحاشيهنشينيدركشوربهوجود11 ميليون حاشيهنشين در كشور اش//اره كرد و گفت: دليل اين مشكل، فرصتهاي نابرابر اجتماعي و بحران اقتصادي اس//ت. وي افزود: براي حل اين معضل باي//د برنامه كوتاهمدت و بلندمدت وجود داش//ته باش//د. در همه جاي دني//ا اين افراد مورد حمايت قرار ميگيرند. رشدعدالتاجتماعیازنگاهریيسی بعد از ميرس//ليم نوبت به سيدابراهيم رييسي كانديدايدوازدهميندورهانتخاباترياستجمهوري رسيد. وي با قرار گرفتن پشت تريبون در پاسخ به اين س//وال كه چ//ه برنامهاي براي رش//د عدالت اجتماعي و كاهش طبقات اجتماعي داريد، گفت: عدالت اجتماعي يكي از اهداف مهم نظام جمهوري اسالمي است و فاصله طبقاتي به هيچ عنوان زيبنده نظام نيس//ت. وي افزود: برخي افراد درآمدش//ان يارانهاي است كه از دولت دريافت ميكنند و سوال اين است كه آيا امكان زندگي با اين مقدار درآمد وجود دارد؟ رييسي با بيان اينكه امروز با واقعيات زندگي محرومان مواجه هس//تيم، اظهار داش//ت: وامهاي كالني در اختيار عدهاي خاص قرار گرفته در حالي كه امروز جوانان براي دريافت تسهيالت ازدواج مدت قابل توجهي را بايد در نوبت قرار گيرند. وي افزود: برنامهريزيها و سياستگذاريها در دولت بايد بهگونهاي باش//د كه فاصله طبقاتي براساس شاخصهاي عدالت اجتماعي كاهش يابد تا موجب كاهش فساد شود. رييسي در پايان گفت: موضوع اصلي امروز حمايت از توليد ملي است كه براساس آن ميتوانيم حق محرومان را پرداخت كنيم.

دیدگاهرقبابهپاسخریيسی

روحاني با بيان اينكه بايد به اقش//ار مستضعف جامعه كمك بيشتري شود، اقدامات دولت يازدهم در راستاي عدالت اجتماعي را تشريح كرد و گفت: به حقوق كساني كه حقوقشان كمتر بود، افزوده شد، مستمري مس//تمريبگيران كميته امداد و بهزيس//تي به بيش از س//ه برابر در دولت يازدهم افزايش يافت. درخصوص رسيدگي به معلوالن نيز براي خانوادههايي كه دو معلول دارند، خانه ساخته ش//د و براي خانوادههايي كه تكمعلول نيز دارند، خانههايي در حال ساخت است.

اسحاق جهانگيري در ادامه برنامه مناظره و در نقد ديدگاههاي سيدابراهيم رييسي درباره راههاي افزايش عدالت اجتماعي در جامعه اظهار داشت: عدالت يكي از آرمانهاي نظام جمهوري اسالمي است و محدود كردن عدالت به مسايل اقتصادي نيز ظلمبهموضوععدالتاست.جهانگيريتصريحكرد: اينكهكسي7/3ميليارددالراموالملترابهجيب بزند يعني عدالت وجود ندارد و عدهاي به ثروتهاي بادآورده دست يافتهاند.

برنامههاشمیطبابرایمسکن

همچنينسيدمصطفيهاشميطباباقرارگرفتن پش//ت تريبون در پاس//خ به اين سوال كه مشكل مسكن ناش//ي از چه مولفههايي است و شما چه طرحي براي حل آن به ويژه براي زوجهاي جوان داريد، پاسخ داد: اصوال اگر بخواهيم معلولها را مورد توجه قرار دهيم، راه به جايي نميبريم، به طور كلي علتهايي كه باعث بروز مشكالت براي اقشار جامعه شده بايد به صورت برطرف كردن علتها باشد و بايد اين را مورد توجه قرار دهيم.

دیدگارقبابهپاسخهاشمیطبا

روحاني در پاس//خ به س//خنان هاش//ميطبا درخص//وص برنامههاي دولت در بخش مس//كن گفت:برايمسكنبرنامههايمختلفيدردولتهاي قبل وجود داشت. در دولت گذشته سرمايهگذاري در مسكن مهر انجام شد، با مشكالتي كه داشت، اين دولت متعهد شد اين پروژه را تكميل كند تا پايان دولت پروژههاي مس//كن مهر تحويل داده ميشود جز 100 هزار و خردهاي مسكن مهر كه هي//چ داوطلب و خريداري ندارد. وي تصريح كرد: بايد به مردم براي س//اخت و خريد مس//كن مورد نظر ياري كنيم.

روحان//ي درخصوص اقدامات دولت يازدهم در اي//ن بخش اظهار داش//ت: وامهاي الزم در اختيار خانهاوليها قرار داده شده و خانه اوليها ميتوانند 80 ميليون تومان وام بگيرند. وي نوسازي بافتهاي فرس//وده را يكي از راههاي جايگزين مسكن مهر براي حل مشكل مسكن در كشور خواند و گفت: با نوسازي بافتهاي فرسوده ميتوانستيم خانههاي نو به جاي مسكن مهر در اختيار مردم قرار دهيم كه اين امر تحولي در بخش مسكن بود.

كانديداي انتخابات رياستجمهوري با تاكيد بر اينكه براي مسكن جوانان برنامههاي خوبي وجود دارد، اظهار داش//ت: براي ازدواج جوانان نيز دو وام 10 ميليون توماني پرداخت ميش//ود كه كمك خوبي به آنهاست.

روحانی و افزایش نرخ ازدواج

حسن روحاني در اولين مناظره زنده تلويزيوني در پاسخ به سوالي در رابطه با مشكل جوانان و برنامه او براي افزايش نرخ ازدواج موفق گفت: اولين اقدامي كه براي مس//ايل اجتماعي چه ازدواج و چه ساير مسايل بايد انجام شود، ايجاد فضاي اميد به آينده است. زماني كه جامعه نسبت به آينده خود ترديد داشته باشد هر روز تهديد و حصري براي كشور خود شاهد باشد، نشاطي براي جامعه باقي نميماند. وي تصريح كرد: در طول سالهاي 83 تا 39، جمعيت شش ميليون و 600 هزار نفري آماده ورود به بازار بودند و از اين تعداد، فقط 600 هزار نفر شغل پيدا كردند، افزود: در آن س//الها وضعيت درآمد ارزي خوب بود اما همه متولدان دهه 60 رها ش//دند و ديديم جامعه با چه مش//كالتي مواجه شد. وي با بيان اينكه ش//رايط كسب و كار امروز بهبود يافته است، تصريح كرد: اساس اشتغال كسب و كار از رتبه 152 به021 رسيدهاست.اعتمادبهسرمايهگذاري افزايش يافته است. تا اعتماد نباشد، شغل و به دنبال آن ازدواجي هم نخواهد بود.

دیدگاهرقبابهپاسخروحانی

جهانگيريبابياناينكهاشتغالمهمترينموضوع در بحث ازدواج جوانان است، گفت: وام سه ميليون تومانيدردولتيازدهمبرايجوانانبه01 ميليون تومان افزايش يافت. در س//ال 92 مجموع وامهاي پرداختش//ده 296 ميليارد تومان بود كه اين رقم امروز به 9 هزار و 800 ميليارد تومان افزايش يافته است يعني سي برابر شده است. وي با تاكيد بر اينكه گردش//گري ميتواند مهمترين زمينه براي ايجاد شغلبرايجوانانباشد،گفت:بايدببينيمچهكسي به سفارت عربستان حمله كرد اين در حالي بود كه ايرانپذيراي007 هزارشيعهبودودرشهرمشهداز وروداين007 هزارگردشگرشغلهايزياديايجاد شدهبود.آياحملهبهسفارتعربستانكاردولتبود؟ جهانگيري تاكيد كرد: آقاي قاليباف ما نميتوانيم به سفارتخانههاحملهكنيموبايدببينيمامروزكسانيكه بهسفارتخانههاحملهميكننددرستادكدامكانديدا فعاليت دارند و در ستاد تبليغاتي كدام كانديدا امروز فعال هستند. هاشميطبا با تاكيد بر اينكه باز هم در اين مباحث نقش دولت را ميخواهيم پررنگ كنيم، اظهار كرد: نبايد همه كار را به سمت دولت ببريم. چگونه ميشود ادعاي اين را داشت كه دولت ميتواند اين كا را بكند و اين كار را نكند. آيا دولت ميتواند در امر ازدواج جوانان دخالت كند. فكر ميكنم مسايل فرهنگي يكي از مهمترين مسايلي است كه ميتواند در ازدواج دخيل باش//د و البته كار و شغل نيز بايد ايجاد شود تا ازدواج صورت گيرد و به قول حضرت امام بايد جوانان با هم بسازند و اين سازش در جامعه ما به شدت كمرنگ شده است.

دیدگاهجهانگيریبهميزانرضایتمندی ارباب رجوع

اس//حاق جهانگيري در اولي//ن مناظره زنده تلويزيوني در پاس//خ به سوالي در مورد ميزان رضايتمندي ارباب رجوع از دستگاههاي اداري دولت با بيان اينك//ه در دولت يازدهم رويكرد دول//ت به اين بحث اجتماع//ي منحصر به فرد اس//ت، گفت: در دولت يازدهم ن//گاه امنيتي، آمرانه، خش//ن و قضايي به برخوردهاي علمي تغيي//ر پيدا كرد. وي گف//ت: اخالق مهمترين مس//اله در موضوعات اجتماعي است و نبايد با فريب و دروغ با مردم صحبت شود. جهانگيري با تاكيد بر اينكه پايشهاي مهمي در استانها، ش//هرها در زمينه رضايتمن//دي اربابرجوعها انجام داديم، گفت: بيش//ترين نارضايتي مردم و اربابرجوعه//ا از ش//هرداريها، بانكه//ا و دستگاههاي قضايي بوده است.

جهانگيري ادامه داد: ايجاد دولت الكترونيك از مهمترين سياس//تهايي است كه در دولت يازدهم اجرا شد و كشور بايد به روش الكترونيك اداره شود و سامانههاي الكترونيك در دستگاهها تش//كيل ش//ود كه اين س//امانهها ب//ا يكديگر همكاري داشته باشند و تبادل اطالعات كنند. رييس//ي در نقد سخنان جهانگيري گفت: تمام آسيبهاي اداري كش//ور را در زمان تصديام بر س//ازمان بازرسي به نمايش گذاشتيم )سال (83 ام//ا االن هم همان آس//يبها م//ا را رنج ميدهد. حتما گامهايي برداش//ته ش//ده است. دول//ت الكترونيك 15 درصد پي//ش رفته كه اگر به كمال برس//د، ميتواند در شفافس//ازي بس//يار كمك كند. وي افزود: اگر مناقصهها و مزايدهها ش//فاف ش//ود و همه مردم در جريان قرار گيرند در سالمس//ازي نظام اداري بس//يار مهم اس//ت؛ شركتها نبايد خانه خلوت ادارات باش//ند. اگر ميگوييم س//فر خارجي منضبط باش//د، منظور فقط وزارتخانهها نيس//ت بلكه در ش//ركتهاي دولتي هم بايد منضبط باشد. بنابراين وزارتخانهها و شركتهاي دولتي و هم نظام اداري بايد سالمت باشند.

نقد رقبا به پاسخ جهانگيری

قاليب//اف در نقد س//خنان جهانگيري گفت: شما در صحبتتان اشاره كرديد به اخالق، اي كاش خود شما رعايت ميكرديد. اين هم واقعا از پديدههاي عجيبي است كه به عنوان معاون اول محترم رييسجمهور نامزد شديد البته اين حق طبيعي ش//ما اس//ت امااي كاش دستاويز جريان سياسي نميشديد.

وي ادامه داد: صداقت ش//ما چند روز آينده مشخص خواهد شد. اگر دولت شما ميخواهد گزارش دهد صادقانه بگويد كه چه كرده است. قاليباف خطاب به جهانگيري افزود: چرا ش//ما ميگوييد در جنوب تهران بافت فرسوده منبع درآمد شده است؟ در جنوب تهران صدور پروانه ساخت مجاني است، ما هيچ وقت به اين مسايل ب//ه عنوان جريان اقتصادي نگاه نكرديم. جايي كه ش//ما رفتهايد به خاطر آن اس//ت كه زمين آن را در منطق//ه 12 گرفتهاي//د و بايد بگوييد چه ساختهايد؟

وي با خطاب قرار دادن مجدد قاليباف بيان ك//رد: به عن//وان يك مدير كه س//ابقه اجرايي دارد، خوب نيس//ت دس//تاويز ديگران ش//ويد. ش//هردار تهران گفت: بي//ش از دو دهه اختيار ش//وراها را به م//ردم واگذار كردي//م كه دولت گفت به مردم ندهيد. وي اظهار كرد: شما واقعا بايد با صداقت با مردم س//خن بگوييد، اشكال اساس//ي مجموعه دولت اين است كه ميگويد يا نميشود يا نميتوانيم و بعد هم از آن چهار درصد حمايت ميكنيد مردم قضاوت كنيد، چرا 530 ميلي//ارد به يك عده وام ميدهيد و بقيه در نوبت هستند.

جهانگيري خط//اب به صحبتهاي قاليباف اظهار داشت: نميدانم چرا كانديدا شدن من در رياستجمهوري باعث برآشفته شدن شما شده است و چرا اين حق را براي خود قائل شدهايد كه از من بپرس//يد چرا كانديدا شدهام. بهطور قطع سوابق كاري من از شما بيشتر است. بنده سمتهاي متعددي را تجربه كردهام وزير بودم و امروز معاون اولم و اين حق من است كه خود را در معرض مردم قرار دهم و دليل برآش//فته شدن شما را نميدانم. وي ادامه داد: در فرصتي حتما خواهم گفت كه بنده چقدر نيروي ارزشي هس//تم و ديگران كه ادعا دارند چقدر ارزش//ي هستند. جهانگيري ادامه داد: در دورههاي قبل مع//اون اول و وزير دفاع رياس//تجمهوري هم نامزد انتخابات ش//ده بودند، نميدانم چرا شما نميخواهيد اين حق را براي من قائل ش//ويد. وي ادامه داد: چرا ميخواهيد اصالحطلبان را از حقوق خود محروم كنيد. بنده به عنوان نماينده اصالحطلب اينجا حضور دارم و ميخواهم بگويم كه در آن دوران با چه كساني چه برخوردهايي كرديد، دولت يازدهم در چه شرايطي تشكيل ش//د و امروز كساني كه در دولت قبل مسوول بودند با ژست جديد وارد شدهاند.

بگو مگوی قاليباف و روحانی

در حالي نخستين مناظره زنده تلويزيوني به پايان رسيد كه روحاني تالش كرد به سه اتهامي كه شهردار تهران به او وارد كرده بود پاسخ دهد. حسن روحاني با اشاره به وعده 100 روزه خود گفت: قبال هم گفته بودم كه برنامه 100 روزه دارم كه بعد از 100 روز برنامه اجرا شده را ارائه كردم و يكي از آنها توافق هستهاي بود.

وي در پاس//خ به اتهامات قاليباف مبني بر ايجاد چهار ميليون شغل گفت: گفته بودم اگر يك ميليون گردشگر خارجي جذب كنيم، چهار ميليون ش//غل ايجاد ميش//ود. من وعده چهار ميليون شغل نداده بودم. روحاني درباره ادعاي قاليباف مبني بر تقدير او از يك مفسد اقتصادي گفت كه س//الها قبل جمعي از صادركنندگان م//را دعوت كردند و به تعدادي لوح دادند. من آنها را نميشناختم.

در حالي كه رويكرد صحبتهاي قاليباف در اولين مناظ//ره انتخاباتياش در جهت تخريب دولت يازدهم بود اما روحاني با تكيه بر مهارت فوقالعاده خطابهاي خود، تس//لط بر مس//ايل جاري كش//ور، حضور و حمايت هاشميطبا و جهانگيري و دفاع تمامقدشان از عملكرد دولت توانس//ت تا حدي در منظر افكار عمومي برنده مناظره ديروز نامزدهاي رياستجمهوري شود. حضور ش//ش نامزد انتخابات رياستجمهوري در ي//ك مناظره تلويزيوني چندس//اعته نهتنها حقيقت را ب//راي مردم روش//ن نميكند بلكه ابهامات زيادي را نس//بت به طرح يكس//ري از ادعاها در اذهان عمومي ايجاد ميكند.

به نظر ميرس//د اگر مناظرات انتخاباتي دو به دو برگزار ش//ود، فرصت بيشتري در اختيار نامزده//ا قرار ميگيرد و ميتوانند به درس//تي يكديگ//ر را نقد كنند و پاس//خ برخي اتهامات را بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.