افتتاح پروژهفوالدسازی خراسان با حضور وزرای صنعت و كار؛ تکمیلزنجیرهتولیدمعادن

Jahan e-Sanat - - News - بازار

گروهصنعت-عالوه بر تاكيد مقام معظم رهبري بر جلوگيري از صدور مواد خام، سالهاس//ت كارشناس//ان نيز نسبت به خامفروشي انتقاد دارند و خواس//تار تغيير اين رويه هستند. اين در حالي اس//ت كه به گفته وزير صنعت، مع//دن و تج//ارت، تكميل زنجيره توليد معادن و همچنين تغيير در صادرات مواد خام يكي از مهمترين برنامهه//اي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ش//مار ميرود و جايگزين كردن محصوالت نهايي با ارزشافزوده بيشتر به جاي صادرات مواد خام در دستور كار است.

محمدرضا نعم//تزاده در آيين رسمي افتتاح كارخانه فوالدسازي ش//ماره دو خراس//ان )طرح توليد شمش( كه پس از هفت سال ساخت با حضور جمعي از مسووالن همچون وزارت تع//اون، كار و رفاه اجتماعي به بهرهبرداري رسيد، بحث تكميل زنجي//ره تولي//د مع//ادن را يكي از مهمترين برنامههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد و گفت: مق//ام رهبري نيز به ك//رات تاكيد كردند كه از صدور مواد خام تا جايي كه ممكن است جلوگيري و آنها را به محصوالت نهايي با ارزشافزوده بيشتر تبديل كنيم.

وي با اش//اره ب//ه اينكه با افتتاح اي//ن كارخانه، بي//ش از 700 هزار تن ب//ه ظرفيت فوالد خام كش//ور اضافه ميشود، اظهار كرد: با افتتاح اي//ن كارخان//ه ما ب//ه ظرفيت 31 ميليون تن در فوالد خام ميرسيم و پيشبيني ميكنيم تا پايان برنامه چش//مانداز اين ظرفي//ت را به 55 ميليون تن برسانيم كه با طرحهاي در دست اقدام و تكميل طرحهاي نيمهتمام به اي//ن ظرفيت خواهيم رسيد.

نعم//تزاده مصرف داخلي فوالد خ//ام را تا پايان برنامه چش//مانداز 20 ساله، 40 ميليون تن پيشبيني ك//رد و افزود: پيشبيني ميش//ود در چش//مانداز ح//دود 40 ميليون ت//ن مصرف داخل//ي و 15 ميليون تن صادرات داش//ته باشيم كه اين صادرات هم بهص//ورت محصوالت نهايي، هم شمش و ديگر محصوالت خواهد بود.

بيشترين اكتش/اف معادن در دولت يازدهم

وزي//ر صنعت، مع//دن و تجارت با تاكيد ب//ر اين موضوع كه براي اولين بار در تاريخ ايران، سال گذشته نزديك به شش ميليون تن انواع فوالد را صادر كرديم، اظهار كرد: طرحهاي اكتشافي در هم//ه زمينهه//ا ب//ه خوبي پيش ميرود و كارهاي اكتشافي اين چهار سال بيش از اكتشافات معادن كشور از ابتدا تا سال 92 بوده است.

نعمتزاده با اشاره به حدود 180 ه//زار كيلومت//ر مطالع//ات هوايي تا پاي//ان س//ال 92 گف//ت: نزديك به 400 هزار كيلومتر در اين س//ه سال و ني//م پ//رواز خطي داش//تيم كه در نقاط مرزي كش//ور مانند خراسان و سيستانوبلوچستان نيز اين مطالعات را به پيش برديم.

وي ذخاير فلزات شناختهشده در اين اكتشافات را يك و نيم ميليون تن اعالم كرد و افزود: در خراسان عالوه بر آهن، فلزاتي مانند مس طال و روي هم شناسايي شده است كه بايد به مرحله استخراج برسند.

زنجيره توليد ف/والد تكميل ميشود

وزير صنع//ت، معدن و تجارت در ادامه گفت: با تكميل و راهاندازي واحد گندلهس//ازي به ظرفيت اسمي 2/5 ميليون تن در مجتمع فوالد نيشابور تا پايان امسال چرخه توليد فوالد در خراسانرضوي تكميل ميشود.

نعم//تزاده با اش//اره ب//ه اينكه با تكميل اين فرآيند، خراس//انرضوي، نخس//تين استان كشور است كه اين چرخه را بهطور كامل داراست، ادامه داد: ظرفيت واحد گندلهسازي با توجه به طراحيهايي كه براي آن انجام شده تا 3/5 ميليون تن قابل افزايش است و كل نياز واحدهاي فوالد خراسان را تامين ميكند.

وي افزود: تالش ميكنيم زنجيره توليد فوالد تكميل شده و از صادرات مواد خام سنگآهن از خراسان رضوي و كشور جلوگيري شود.

نعمتزاده ادامه داد: عالوه بر اين واحد گندلهس//ازي، يك واحد توليد كنس//انتره نيز در س//نگان خواف در دس//ت ساخت است كه با تكميل آن از س//نگ معدن تا محصوالت نهايي همچون ميلگرد و ش//مش در اختيار خراسانرضوي خواهد بود.

وي گف//ت: در مرحله بعدي براي توس//عه و ص//ادرات اقدام ميش//ود كه در اين راس//تا ب//ا توجه به وجود متخصصان، نيروهاي مجرب و اتصال به خطآهن سراسري ظرفيت توسعه فراهم است.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تالشها در استفاده از حداكثر ظرفيت، امكانات داخلي براي مهندسي، ساخت تجهيزات و نيز كاهش قيمت تمامشده و تمركز س//رمايهگذاري ب//ر توان و تخصص داخلي است.

نعمتزاده گفت: خراسانرضوي با توجه به معادن غني سنگ آهن بعد از كرمان دومين استان داراي ذخاير س//نگآهن اس//ت، از اين رو توسعه صنعت فوالد در خراسان مدنظر است و پيشبيني ميش//ود با انجام پروژه سنگان خواف برنامه چشمانداز براي توليد 55 ميليون تن فوالد س//ريعتر محقق شود.

موفقيت برجام با رشد صنعت فوالد

در ادام//ه وزي//ر تع//اون، كار و رفاه اجتماعي نيز گفت: رش//د و توس//عه صنعت فوالد ايران به تنهايي نشان داد زحمات و تالشهاي دولت يازدهم در تحقق برجام به نتيجه رسيده است.

علي ربيعي اف//زود: برخي در ابتدا ميگفتند با به سرانجام رسيدن برجام اتفاق//ي نيفت//اده و امروز ني//ز عنوان ميكنن//د كه اتف//اق افتاده اما ش//ما نتوانستيد از آن استفاده كنيد. هرچه ميگذرد تفسيرهاي جديدتري هم بر آن ميافزايند. وي ادامه داد: چند سال پيش مجبور بوديم تجهيزات مورد نياز را از كشورهاي دست چندم با چندين برابر قيمت خريداري كنيم در حالي كه امروز فقط ميزان صرفهجويي در همين واحد فوالدي نيشابور از اين جهت 80 ميليون دالر بوده است.

وزي//ر تع//اون، كار و رفاه اجتماعي گفت: كساني كه زماني حاضر نبودند تجهي//زات الزم را در اختيار ايران قرار دهند، امروز آماده س//رمايهگذاري در كشورمان هستند و ماشينآالت مورد ني//از را هم ميتوان ب//ا قيمت خيلي ارزانتر در داخل توليد كرد.

ربيعي به بهرهگيري از توان داخلي در ساخت واحد فوالدسازي نيشابور اشاره و بيان كرد: 70 درصد اين طرح دستاورد فرزندان همين مرز و بوم و حاصل توان و ظرفيت داخلي است. تالش ميكنيم به س//مت بوميس//ازي حركت كنيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: واحد فوالدسازي نيشابور دو هزار شغل ايجاد ميكن//د و در مجموع از مرحله فوالد خام تا توليد ميلگرد و شمش در مجتمع فوالد خراسان شش هزار شغل مس//تقيم و غيرمس//تقيم ايجاد كرده و ميكن//د كه اين موض//وع به جهت اشتغال براي منطقه از اهميت خاصي برخوردار است.

وي اف//زود: در واقع در بهار س//ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال اين بي//ان رهبر معظم انقالب اس//المي به ثمر مينش//يند و بايد ايجاد اين شش هزار شغل را جشن گرفت.

ربيعي ادامه داد: صادرات اين واحد از ديگ//ر مباح//ث مورد توجه اس//ت. اين موض//وع از آن جه//ت كه جلوي خامفروشي را ميگيرد اهميت زيادي دارد.

س/رمايهگذاري در تولي/د ب/ا جهتگي/ري صندوقه/اي بازنشستگي

وزي//ر تع//اون، كار و رف//اه اجتماعي همچني//ن در ادام//ه ب//ا بي//ان اينكه جهتگيري صندوقهاي بازنشستگي به حوزه سرمايهگذاري در حوزه توليد در راستايتحققشعارسالاقتصادمقاومتي، توليد و اشتغال است، گفت: سهام پروژه فوالدس//ازي ش//ماره دو مجتمع فوالد خراسان متعلق به صندوق بازنشستگي فوالد و صندوق روستاييان و عشاير است. وي ادامه داد: با توجه به وجود دانش در منطقه طرح گسترش فوالد برنامهريزي ش//د و برخالف طرح اوليه اين پروژه را بهطور كامل مهندس//ان و شركتهاي ايران//ي تكميل كردند و حتي س//اخت كورهها و پيچيدهترين بخشهاي آن هم در كشور انجام شده است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: دو هزار و 700 ش//غل مستقيم در اين مجتمع ايجاد شده است. اين رقم افزايش ه//م مييابد چنانكه دو برابر اش//تغال مستقيمايجادشدهبهصورتغيرمستقيم در منطقه از حوزه حملونقل تا خدمات اشتغال ايجاد شده است.

وي اف//زود: راهبرد در مجتمع فوالد خراسانرسيدنبهتوليد5/1 ميليونتن تا نيمه سالجاري است ضمن آنكه محور صادرات است.

ربيعي ادام//ه داد: تاكنون 200 هزار تنشمشو051هزارتنميلگردازاين مجتمع صادر ش//ده و هرچه اين ميزان افزايش يابد ظرفيت گسترش و توسعه جديد در آن وجود دارد.

وي گفت: برنامهه//اي آينده در اين پروژه تكميل اكسيژنه است ضمن آنكه اواخر تابس//تان نيز واحد گندلهسازي با س//رمايهگذاري پنج هزار ميليارد ريال انجام ميشود.

الزم به ذكر اس//ت پس از هفت سال س//اخت، كارخانه فوالدسازي شماره دو مجتمع فوالد خراس//ان به بهرهبرداري رس//يد و با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزير كار در نيشابور افتتاح شد. به گفته رييس مجتمع فوالد خراسان،دراينمجتمعبيشازهفتهزار ميليارد ريال سرمايهگذاري و بيش از51 هزار تن تجهيزات شامل چهار هزار تن تجهيزاتخارجيومابقيداخلياستفاده شده است. همچنين 700 نفر بهصورت مستقيم در تامين مواد مصرفي، ساخت قطعاتوتجهيزاتموردنيازبرايتوليددر اين كارخانه مشغول به كارشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.