فروش خودرو به ايران درآمد رنو فرانسه را باال برد

Jahan e-Sanat - - News -

به دنبال توليد خودرو براي شركاي صنعتي رنو از جمله ايران، ميزان درآمد اين شركت در سه ماهه نخست امسال رشد داشته است. بر همين اساس شركت فرانسوي رنو اعالم كرد در حالي كه مدلهاي جديد موجب افزايش فروش و باال رفتن قيمت خودروهاي اين شركت شده و در عين حال توليد خودرو براي شركاي صنعتي رنو از جمله ايران افزايش يافته، ميزان درآمد اين شركت رشد داشته است.

ميزان درآمد س//ه ماهه ش//ركت رنو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10/49 ميليارد يورو افزايش يافته و به 13/13 ميليارد يورو 14/27) ميليارد دالر( رسيده است. اين در حالي است كه براساس برآورد 10 تحليلگري كه در نظرسنجي رويترز شركت كرده بودند، انتظار ميرفت ميزان درآمد ش//ركت رنو در اين بازه سه ماهه به 12/49 ميليارد يورو برس//د كه درآمد محققشده فعلي بيش از اين رقم است.

افزايشتقريبا61 درصديدرتحويلخودروهايجديد مهمترين عامل در رشد درآمد شركت رنو بوده و درآمد اين شركت را به ميزان 9/2 درصد افزايش داده است.

ميزان فروش خودروهاي شركت رنو به شركاي صنعتي از جملهخودرويميكراستوليديدرفرانسهبهشركتنيسان و همچنين خودروهاي نيمهمونتاژ شده رنو به ايران، ميزان درآمداينشركتفرانسويرا5/3 درصدافزايشدادهاست. همچنين نوسانات رخ داده در بازار ارز از جمله تقويت روبل روسيهورئالبرزيل،3/1 درصدبهدرآمداينشركتاضافه كرده است. شركت رنو پيشبيني خود از رشد بازار خودرو در س//ال 2017 را از 1/5 تا 2 درصد به 1/5 تا 2/5 درصد ارتقا داده و بر اهداف يكساله اين شركت از جمله افزايش سود عملياتي و درآمدش تاكيد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.